×

Energy > Liquefied Petroleum Gas > Gross inland availability: Countries Compared

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 United States 60.99 million ton 2005
2 China 20.52 million ton 2005
3 Japan 18.69 million ton 2005
4 Saudi Arabia 10.96 million ton 2005
5 India 10.38 million ton 2005
6 Soviet Union 9.26 million ton 1991
7 Russia 8.32 million ton 2005
8 South Korea 7.93 million ton 2005
9 Brazil 6.21 million ton 2005
10 United Kingdom 4.72 million ton 2005
11 Netherlands 4.59 million ton 2005
Non-religious countries average (profile) 4.5 million ton 2005
12 Turkey 4.16 million ton 2005
High income OECD countries average (profile) 4.1 million ton 2005
13 Egypt 3.6 million ton 2005
14 Mexico 3.37 million ton 2005
15 Venezuela 3.12 million ton 2005
16 Germany 3.05 million ton 2005
17 Thailand 3.02 million ton 2005
Emerging markets average (profile) 2.92 million ton 2005
18 Iran 2.85 million ton 2005
Heavily indebted countries average (profile) 2.83 million ton 2005
South Asia average (profile) 2.75 million ton 2005
19 Poland 2.39 million ton 2005
20 Argentina 2.25 million ton 2005
21 Taiwan 2.2 million ton 2005
OPEC countries average (profile) 2.13 million ton 2005
Former British colonies average (profile) 1.98 million ton 2005
22 Algeria 1.85 million ton 2005
23 Spain 1.84 million ton 2005
Religious countries average (profile) 1.8 million ton 2005
24 Morocco 1.8 million ton 2005
25 Norway 1.6 million ton 2005
26 Philippines 1.55 million ton 2005
Middle Eastern and North Africa average (profile) 1.54 million ton 2005
27 Australia 1.51 million ton 2005
28 Iraq 1.5 million ton 2005
29 Canada 1.45 million ton 2005
30 Kuwait 1.33 million ton 2005
31 Malaysia 1.28 million ton 2005
32 United Arab Emirates 1.26 million ton 2005
33 Sweden 1.19 million ton 2005
NATO countries average (profile) 1.12 million ton 2005
34 Indonesia 995,000 ton 2005
35 Chile 986,000 ton 2005
South and Central Asia average (profile) 959,381.82 ton 2003
36 Ecuador 916,000 ton 2005
European Union average (profile) 882,384.62 ton 2005
37 Vietnam 869,000 ton 2005
38 Portugal 867,000 ton 2005
Former Spanish colonies average (profile) 820,545.68 ton 2005
Eurozone average (profile) 773,687.5 ton 2005
Former Soviet republics average (profile) 725,735.71 ton 2005
39 Dominican Republic 673,000 ton 2005
40 Colombia 667,361 ton 2005
41 Peru 657,000 ton 2005
42 Romania 650,000 ton 2005
Latin America and Caribbean average (profile) 589,279.29 ton 2005
43 Pakistan 582,000 ton 2005
44 Syria 532,000 ton 2005
45 Israel 525,000 ton 2005
46 Finland 478,000 ton 2005
47 Tunisia 460,000 ton 2005
48 Kazakhstan 440,300 ton 2005
49 Greece 408,000 ton 2005
50 Qatar 406,000 ton 2005
51 Hong Kong 395,000 ton 2005
52 Bulgaria 388,000 ton 2005
53 Lithuania 376,000 ton 2005
54 Ukraine 362,000 ton 2005
55 Hungary 359,000 ton 2005
56 Bolivia 329,000 ton 2005
57 Singapore 301,000 ton 2005
58 Jordan 298,000 ton 2005
59 South Africa 297,000 ton 2005
60 Belgium 292,000 ton 2005
61 Slovakia 249,000 ton 2005
62 Guatemala 240,490 ton 2005
63 Belarus 228,000 ton 2005
64 Austria 220,000 ton 2005
65 Czech Republic 219,000 ton 2005
66 Croatia 204,000 ton 2005
67 East Germany 180,000 ton 1990
68 El Salvador 175,181 ton 2005
69 Lebanon 166,000 ton 2005
70 Sri Lanka 163,000 ton 2005
71 Yugoslavia 162,000 ton 2005
=72 New Zealand 155,000 ton 2005
=72 Azerbaijan 155,000 ton 2005
74 Ireland 153,000 ton 2005
75 Cuba 137,000 ton 2005
=76 Senegal 134,000 ton 2005
=76 Trinidad and Tobago 134,000 ton 2005
78 Czechoslovakia 119,000 ton 1991
79 Panama 116,000 ton 2005
80 Oman 113,000 ton 2005
81 Sudan 108,000 ton 2005
82 Costa Rica 99,586 ton 2005
83 Slovenia 89,000 ton 2005
=84 Ghana 88,000 ton 2005
=84 Uruguay 88,000 ton 2005
86 Paraguay 82,050 ton 2005
87 Turkmenistan 80,000 ton 2005
88 Jamaica 76,000 ton 2005
89 Honduras 68,700 ton 2005
90 Nepal 68,000 ton 2005
91 Cote d'Ivoire 66,000 ton 2005
=92 Angola 61,000 ton 2005
=92 Mauritius 61,000 ton 2005
=94 Denmark 60,000 ton 2005
=94 Netherlands Antilles 60,000 ton 2005
=96 Nicaragua 57,000 ton 2005
=96 Albania 57,000 ton 2005
98 Latvia 56,000 ton 2005
99 Moldova 55,000 ton 2005
100 Cyprus 51,000 ton 2005
101 Kenya 48,000 ton 2005
102 Cameroon 43,000 ton 2005
103 Libya 41,000 ton 2005
=104 Bahrain 38,000 ton 2005
=104 Reunion 38,000 ton 2005
106 Uzbekistan 34,000 ton 2005
107 Botswana 32,000 ton 2005
=108 Djibouti 30,000 ton 2005
=108 Macau 30,000 ton 2005
=110 Mauritania 29,000 ton 2005
=110 Yemen 29,000 ton 2005
112 Guadeloupe 26,000 ton 2005
=113 Papua New Guinea 25,000 ton 2005
=113 Georgia 25,000 ton 2005
115 Suriname 23,000 ton 2005
=116 Gabon 21,000 ton 2005
=116 Aruba 21,000 ton 2005
=118 Armenia 20,000 ton 2005
=118 The Bahamas 20,000 ton 2005
=118 Bangladesh 20,000 ton 2005
=121 Burma 19,000 ton 2005
=121 Martinique 19,000 ton 2005
=121 Belize 19,000 ton 2005
=124 Malta 18,000 ton 2005
=124 Laos 18,000 ton 2005
126 Nigeria 17,000 ton 2005
127 Mozambique 15,820 ton 2005
128 Brunei 15,000 ton 2005
=129 Bermuda 13,000 ton 2005
=129 Haiti 13,000 ton 2005
131 Barbados 12,713 ton 2005
=132 Luxembourg 12,000 ton 2005
=132 Fiji 12,000 ton 2005
134 Guyana 9,694 ton 2005
=135 Madagascar 9,000 ton 2005
=135 Cape Verde 9,000 ton 2005
=135 Saint Lucia 9,000 ton 2005
=135 Benin 9,000 ton 2005
=135 French Polynesia 9,000 ton 2005
=140 New Caledonia 8,000 ton 2005
=140 Kyrgyzstan 8,000 ton 2003
=142 Tajikistan 7,000 ton 2005
=142 Namibia 7,000 ton 2005
=144 Tanzania 6,000 ton 2005
=144 Estonia 6,000 ton 2005
=144 Saint Vincent and the Grenadines 6,000 ton 2005
=144 Eritrea 6,000 ton 2005
=144 Grenada 6,000 ton 2005
149 Congo, Republic of the 5,000 ton 2005
=150 Ethiopia 4,000 ton 2005
=150 Zimbabwe 4,000 ton 2005
=150 Cayman Islands 4,000 ton 2005
=150 Bhutan 4,000 ton 2005
=154 Liberia 3,000 ton 2005
=154 Seychelles 3,000 ton 2005
=154 Zambia 3,000 ton 2005
=157 Dominica 2,000 ton 2005
=157 French Guiana 2,000 ton 2005
=157 Togo 2,000 ton 2005
=157 Antigua and Barbuda 2,000 ton 2005
=157 Burundi 2,000 ton 2005
=157 Iceland 2,000 ton 2005
=163 Burkina Faso 1,000 ton 2005
=163 Malawi 1,000 ton 2005
=163 Solomon Islands 1,000 ton 2005
=163 Chad 1,000 ton 2005
=163 Guinea-Bissau 1,000 ton 2005
=163 Tonga 1,000 ton 2000
=163 Democratic Republic of the Congo 1,000 ton 1999
170 Uganda 100 ton 2005

Citation

Energy > Liquefied Petroleum Gas > Gross inland availability: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Liquefied Petroleum Gas > Gross inland availability

Follow us on Facebook to get interesting stats:

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We don't have any banner, Flash, animation, obnoxious sound, or popup ad. We do not implement these annoying types of ads!

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

Please add www.nationmaster.com to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×