×

Energy > Motor Gasoline > Consumption in road transport per 1000: Countries Compared

DEFINITION: . Figures expressed per thousand population for the same year.

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 United States 1,253.27 ton 2005
2 Luxembourg 1,042.66 ton 2005
3 Canada 920.74 ton 2005
4 Kuwait 917.99 ton 2005
5 Qatar 874.37 ton 2005
6 United Arab Emirates 778.52 ton 2005
7 Australia 711.95 ton 2005
8 Bahrain 609.41 ton 2005
9 New Zealand 562.42 ton 2005
10 Aruba 559.83 ton 2005
11 Brunei 557.35 ton 2005
12 Belize 547.96 ton 2005
13 Saudi Arabia 516.52 ton 2005
14 Iceland 502.13 ton 2005
15 Cayman Islands 493.59 ton 2005
16 Sweden 427.71 ton 2005
17 Bermuda 420.86 ton 2005
18 Oman 412.32 ton 2005
19 Ireland 411.07 ton 2005
OPEC countries average (profile) 400.87 ton 2005
20 Antigua and Barbuda 399.69 ton 2005
21 Venezuela 398.56 ton 2005
High income OECD countries average (profile) 381.69 ton 2005
22 Greece 350.15 ton 2005
23 Barbados 349.69 ton 2005
24 Finland 348.07 ton 2005
25 Japan 347.42 ton 2005
26 Libya 339.8 ton 2005
27 Denmark 338.97 ton 2005
Middle Eastern and North Africa average (profile) 331.44 ton 2005
28 Norway 328.99 ton 2005
29 Slovenia 325.42 ton 2005
30 Trinidad and Tobago 321.53 ton 2005
31 Lebanon 319.3 ton 2005
32 Israel 316.3 ton 2005
33 United Kingdom 311.02 ton 2005
34 Malaysia 300.11 ton 2005
Eurozone average (profile) 293.52 ton 2005
35 Cyprus 293.44 ton 2005
36 Germany 278.24 ton 2005
Non-religious countries average (profile) 275.37 ton 2005
NATO countries average (profile) 262.98 ton 2005
Former British colonies average (profile) 259 ton 2005
European Union average (profile) 254.62 ton 2005
37 Iran 254.5 ton 2005
38 Saint Lucia 253.92 ton 2005
Cold countries average (profile) 253.3 ton 2005
39 Grenada 252.55 ton 2005
Heavily indebted countries average (profile) 252.54 ton 2005
40 The Bahamas 252.21 ton 2005
41 Netherlands 251.04 ton 2005
42 Mexico 250 ton 2005
43 Austria 243.08 ton 2005
44 Saint Kitts and Nevis 223.85 ton 2005
45 Estonia 213.95 ton 2005
46 Iraq 207 ton 2005
47 Seychelles 205.07 ton 2005
48 Czech Republic 200.77 ton 2005
Latin America and Caribbean average (profile) 190.05 ton 2005
49 Jamaica 187.52 ton 2005
50 Dominica 184.29 ton 2005
51 Russia 183.44 ton 2005
52 French Polynesia 180.47 ton 2005
53 Greenland 175.64 ton 2005
54 Portugal 171.38 ton 2005
55 Singapore 170.43 ton 2005
56 Malta 168.38 ton 2005
57 Belgium 168.15 ton 2005
58 South Africa 167.57 ton 2005
59 Spain 167.29 ton 2005
Muslim countries average (profile) 166.52 ton 2005
60 Tajikistan 165.01 ton 2005
61 Botswana 160.46 ton 2005
62 Namibia 159.84 ton 2005
63 Turkmenistan 159.65 ton 2005
64 Croatia 156.24 ton 2005
65 Kazakhstan 151.84 ton 2005
66 Tonga 148.57 ton 2005
67 Saint Vincent and the Grenadines 147.13 ton 2005
68 Hungary 146.43 ton 2005
69 Latvia 145.62 ton 2005
70 South Korea 144.77 ton 2005
71 Costa Rica 141.66 ton 2005
72 Jordan 130.66 ton 2005
73 Chile 128.66 ton 2005
Hot countries average (profile) 126.34 ton 2005
74 Guyana 120.8 ton 2005
75 Panama 118.84 ton 2005
76 Slovakia 118.43 ton 2005
77 Ecuador 116.93 ton 2005
Emerging markets average (profile) 115.77 ton 2005
Eastern Europe average (profile) 112.3 ton 2005
78 Dominican Republic 111.2 ton 2005
Former Soviet republics average (profile) 106.85 ton 2005
79 Samoa 105.6 ton 2005
80 Poland 103.31 ton 2005
81 Brazil 102.67 ton 2005
82 Ukraine 100.97 ton 2005
83 Mongolia 100.93 ton 2005
84 Lithuania 97.82 ton 2005
85 Bosnia and Herzegovina 97.17 ton 2005
Former Spanish colonies average (profile) 93.31 ton 2005
Religious countries average (profile) 87.26 ton 2005
86 Macau 85.42 ton 2005
87 Colombia 81.02 ton 2005
88 Georgia 76.58 ton 2005
89 Thailand 75.7 ton 2005
90 Mauritius 74.8 ton 2005
91 El Salvador 72.24 ton 2005
92 Romania 71.14 ton 2005
93 Argentina 70.53 ton 2005
94 Bulgaria 70.29 ton 2005
95 Syria 69.19 ton 2005
96 Azerbaijan 68.64 ton 2005
97 Yemen 67.03 ton 2005
98 Fiji 64.44 ton 2005
99 Guatemala 63.46 ton 2005
100 Uruguay 61.05 ton 2005
101 Armenia 61.03 ton 2005
102 Algeria 58.36 ton 2005
103 Indonesia 57.65 ton 2005
South and Central Asia average (profile) 56.77 ton 2005
104 Albania 55.38 ton 2005
105 Kyrgyzstan 54.62 ton 2005
106 Belarus 54.12 ton 2005
107 Uzbekistan 49.64 ton 2005
108 Hong Kong 47.7 ton 2005
109 Honduras 47.22 ton 2005
110 Sao Tome and Principe 45.27 ton 2005
111 Nigeria 44.67 ton 2005
112 Bolivia 42.87 ton 2005
113 Tunisia 41.88 ton 2005
114 Benin 40.94 ton 2005
115 Egypt 40.35 ton 2005
116 Turkey 39.03 ton 2005
117 Gabon 31.9 ton 2005
118 Philippines 31.54 ton 2005
119 Nicaragua 31.35 ton 2005
120 Vietnam 30.9 ton 2005
121 Cuba 29.84 ton 2005
Former French colonies average (profile) 29.84 ton 2005
Sub-Saharan Africa average (profile) 28.3 ton 2005
122 Paraguay 28.16 ton 2005
123 Peru 27.81 ton 2005
failed states average (profile) 27.13 ton 2005
124 Papua New Guinea 26.25 ton 2005
125 The Gambia 25.76 ton 2005
126 Solomon Islands 25.57 ton 2005
127 Sri Lanka 23.06 ton 2005
128 Ghana 22.63 ton 2005
129 Kiribati 22.11 ton 2005
130 Djibouti 21.89 ton 2005
131 Moldova 19.75 ton 2005
132 Angola 19.22 ton 2005
133 Cape Verde 18.8 ton 2005
134 Togo 18.05 ton 2005
135 Sudan 17.13 ton 2005
136 Cameroon 15.66 ton 2005
137 China 15.51 ton 2005
138 Vanuatu 14.33 ton 2005
139 Equatorial Guinea 13.25 ton 2005
140 Zambia 13.16 ton 2005
141 Morocco 12.48 ton 2005
142 Haiti 12.31 ton 2005
143 Zimbabwe 12.19 ton 2005
144 Comoros 11.65 ton 2005
145 Cote d'Ivoire 10.35 ton 2005
146 Kenya 10.03 ton 2005
147 Sierra Leone 9.77 ton 2005
148 Madagascar 8.47 ton 2005
149 Mauritania 7.95 ton 2005
150 India 7.67 ton 2005
151 Guinea 7.52 ton 2005
152 North Korea 7.47 ton 2005
153 Pakistan 7.27 ton 2005
154 Guinea-Bissau 7.03 ton 2005
155 Malawi 6.96 ton 2005
156 Burma 6.72 ton 2005
157 Senegal 6.12 ton 2005
158 Uganda 6.02 ton 2005
159 Burkina Faso 5.96 ton 2005
160 Liberia 5.81 ton 2005
161 Niger 5.31 ton 2005
162 Central African Republic 5.3 ton 2005
163 Tanzania 5.2 ton 2005
164 Mali 5.02 ton 2005
South Asia average (profile) 4.62 ton 2005
165 Laos 4.14 ton 2005
166 Somalia 4.13 ton 2005
167 Burundi 3.73 ton 2005
168 Rwanda 3.5 ton 2005
169 Cambodia 3.14 ton 2005
170 Mozambique 2.85 ton 2005
171 Democratic Republic of the Congo 2.55 ton 2005
172 Nepal 2.14 ton 2005
173 Bangladesh 2.02 ton 2005
174 Ethiopia 1.94 ton 2005
175 Afghanistan 1.53 ton 2005
176 Eritrea 1.24 ton 2005
177 Chad 0.899 ton 2005

Citation

Energy > Motor Gasoline > Consumption in road transport per 1000: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Motor Gasoline > Consumption in road transport per 1000

Follow us on Facebook to get interesting stats:

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We don't have any banner, Flash, animation, obnoxious sound, or popup ad. We do not implement these annoying types of ads!

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

Please add www.nationmaster.com to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×