×

Energy > Motor Gasoline > Exports: Countries Compared

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 Netherlands 16.25 million ton 2005
2 Singapore 14.21 million ton 2005
3 Venezuela 7.36 million ton 2005
4 Canada 6.87 million ton 2005
5 United States 6.71 million ton 2005
6 United Kingdom 6.59 million ton 2005
7 Russia 5.92 million ton 2005
8 Germany 5.71 million ton 2005
9 China 5.6 million ton 2005
10 Belgium 4.81 million ton 2005
11 Taiwan 3.59 million ton 2005
Non-religious countries average (profile) 3.14 million ton 2005
12 Mexico 3.06 million ton 2005
13 Spain 2.87 million ton 2005
14 Romania 2.71 million ton 2005
NATO countries average (profile) 2.7 million ton 2005
High income OECD countries average (profile) 2.57 million ton 2005
15 Norway 2.51 million ton 2005
16 Finland 2.38 million ton 2005
European Union average (profile) 2.33 million ton 2005
17 Saudi Arabia 2.33 million ton 2005
18 India 2.27 million ton 2005
19 Belarus 2.27 million ton 2005
20 Lithuania 2.18 million ton 2005
21 Argentina 2.17 million ton 2005
22 Netherlands Antilles 2.01 million ton 2005
23 Brazil 1.99 million ton 2005
OPEC countries average (profile) 1.94 million ton 1990
24 Sweden 1.92 million ton 2005
Emerging markets average (profile) 1.83 million ton 2005
25 South Korea 1.7 million ton 2005
26 Turkey 1.67 million ton 2005
27 Thailand 1.41 million ton 2005
28 Greece 1.26 million ton 2005
29 Slovakia 1.19 million ton 2005
30 Trinidad and Tobago 1.11 million ton 2005
31 Denmark 1.05 million ton 2005
32 Peru 1.04 million ton 2005
33 Qatar 1.01 million ton 2005
34 Bulgaria 933,000 ton 2005
35 Israel 794,000 ton 2005
36 Portugal 792,000 ton 2005
37 Austria 767,000 ton 2005
38 East Germany 760,000 ton 1990
39 Colombia 713,344 ton 2005
40 Croatia 706,000 ton 2005
41 Kuwait 701,000 ton 2005
42 Poland 696,000 ton 2005
43 Chile 647,000 ton 2005
44 Sudan 577,000 ton 2005
45 Australia 566,000 ton 2005
46 Turkmenistan 555,000 ton 2005
47 South Africa 552,000 ton 2005
48 Ukraine 496,000 ton 2005
49 Bahrain 422,000 ton 2005
50 United Arab Emirates 420,000 ton 1992
51 Kazakhstan 406,000 ton 2005
52 Japan 383,000 ton 2005
53 Cote d'Ivoire 373,000 ton 2005
54 Hungary 340,000 ton 2005
55 Bolivia 327,000 ton 2004
56 Azerbaijan 323,000 ton 2005
57 Iraq 301,000 ton 2003
58 Syria 300,000 ton 2004
59 Uruguay 294,000 ton 2005
60 Cuba 237,000 ton 1990
61 Ghana 204,000 ton 2005
62 Ireland 176,000 ton 2005
63 Czech Republic 162,000 ton 2005
64 Ecuador 158,980 ton 2004
65 Yugoslavia 147,000 ton 2003
66 Libya 119,000 ton 2005
67 Cameroon 115,000 ton 2005
68 Philippines 84,000 ton 2005
69 Malaysia 79,000 ton 2005
70 Algeria 77,000 ton 2005
71 Egypt 76,000 ton 2005
=72 Kenya 67,000 ton 2005
=72 Latvia 67,000 ton 2005
74 Slovenia 62,000 ton 2005
75 Senegal 55,000 ton 2005
76 Vietnam 49,000 ton 2003
77 Martinique 46,000 ton 2005
=78 Benin 45,000 ton 2005
=78 Jordan 45,000 ton 1991
80 Togo 39,000 ton 2005
81 Uzbekistan 32,000 ton 2005
82 Indonesia 30,000 ton 2004
83 Hong Kong 28,000 ton 2005
84 Gabon 27,000 ton 2005
85 Angola 17,930 ton 2005
86 Sierra Leone 17,000 ton 2005
87 Fiji 16,000 ton 2005
88 Soviet Union 15,000 ton 1991
89 New Zealand 12,000 ton 2005
=90 Nigeria 10,000 ton 2003
=90 Zambia 10,000 ton 1994
=90 Czechoslovakia 10,000 ton 1991
93 Zimbabwe 8,000 ton 1992
94 Albania 6,000 ton 2003
=95 New Caledonia 5,000 ton 2005
=95 Antigua and Barbuda 5,000 ton 2005
=95 Kyrgyzstan 5,000 ton 2005
=95 Pakistan 5,000 ton 2005
99 Paraguay 4,660 ton 2002
100 Congo, Republic of the 4,500 ton 2004
=101 Georgia 4,000 ton 2004
=101 Panama 4,000 ton 2003
=101 Tanzania 4,000 ton 1999
104 Guatemala 2,180 ton 2005
=105 Yemen 2,000 ton 2002
=105 Uganda 2,000 ton 2000
107 El Salvador 1,958 ton 2005
=108 Luxembourg 1,000 ton 2005
=108 Liberia 1,000 ton 2005
=108 Brunei 1,000 ton 2002
=108 Barbados 1,000 ton 1999
=108 Nepal 1,000 ton 1996
=108 Jamaica 1,000 ton 1995
=108 The Bahamas 1,000 ton 1990

Citation

Energy > Motor Gasoline > Exports: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Motor Gasoline > Exports

Follow us on Facebook to get interesting stats:

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We don't have any banner, Flash, animation, obnoxious sound, or popup ad. We do not implement these annoying types of ads!

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

Please add www.nationmaster.com to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×