×

Energy > Motor Gasoline > Gross inland availability per 1000: Countries Compared

DEFINITION: . Figures expressed per thousand population for the same year.

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 United States 1,316.32 ton 2005
2 Palau 1,205.61 ton 2005
3 Luxembourg 1,044.81 ton 2005
4 Kuwait 919.3 ton 2005
5 Canada 899.82 ton 2005
6 Qatar 871.94 ton 2005
7 United Arab Emirates 778.52 ton 2005
8 Australia 732.54 ton 2005
9 Bahrain 609.41 ton 2005
10 New Zealand 603.55 ton 2005
11 Aruba 559.83 ton 2005
12 Brunei 557.35 ton 2005
13 Belize 547.96 ton 2005
14 Saudi Arabia 516.52 ton 2005
15 Iceland 502.13 ton 2005
16 Cayman Islands 493.59 ton 2005
17 Netherlands 437.56 ton 2005
18 Sweden 430.47 ton 2005
19 Bermuda 420.86 ton 2005
20 Oman 405.58 ton 2005
21 Venezuela 402.31 ton 2005
OPEC countries average (profile) 401.42 ton 2005
22 Antigua and Barbuda 399.69 ton 2005
High income OECD countries average (profile) 394.77 ton 2005
23 Ireland 384.38 ton 2005
24 Finland 382.76 ton 2005
25 Barbados 349.69 ton 2005
26 Japan 347.97 ton 2005
27 Norway 345.42 ton 2005
28 Denmark 344.5 ton 2005
29 Greece 344.11 ton 2005
30 Libya 339.8 ton 2005
Middle Eastern and North Africa average (profile) 330.84 ton 2005
31 Slovenia 327.42 ton 2005
32 Lebanon 319.3 ton 2005
33 Cyprus 316.68 ton 2005
34 Israel 316.3 ton 2005
35 United Kingdom 311.78 ton 2005
Eurozone average (profile) 309.83 ton 2005
36 Germany 297.01 ton 2005
Non-religious countries average (profile) 293.63 ton 2005
37 Malaysia 292.9 ton 2005
38 Grenada 271.97 ton 2005
NATO countries average (profile) 270.99 ton 2005
European Union average (profile) 264.06 ton 2005
39 Greenland 263.46 ton 2005
Heavily indebted countries average (profile) 259.72 ton 2005
40 New Caledonia 255.98 ton 2005
41 Iran 254.18 ton 2005
42 Saint Lucia 253.92 ton 2005
Cold countries average (profile) 253.45 ton 2005
43 The Bahamas 252.21 ton 2005
44 Austria 251.71 ton 2005
Former British colonies average (profile) 249.89 ton 2005
45 Mexico 240.01 ton 2005
46 Saint Kitts and Nevis 223.85 ton 2005
47 Estonia 215.44 ton 2005
48 Iraq 207 ton 2005
49 Seychelles 205.07 ton 2005
50 Czech Republic 198.81 ton 2005
51 Trinidad and Tobago 198.16 ton 2005
Sparsely populated countries average (profile) 195.79 ton 2005
52 Jamaica 187.52 ton 2005
East Asia and Pacific average (profile) 186.69 ton 2005
Latin America and Caribbean average (profile) 185.87 ton 2005
53 Spain 185.24 ton 2005
54 Dominica 184.29 ton 2005
55 Russia 183.44 ton 2005
56 French Polynesia 180.47 ton 2005
Catholic countries average (profile) 180.13 ton 2005
57 South Africa 170.79 ton 2005
58 Singapore 170.43 ton 2005
59 Malta 168.38 ton 2005
60 Portugal 167.4 ton 2005
61 Belgium 166.72 ton 2005
62 Suriname 166.16 ton 2005
63 Tajikistan 165.01 ton 2005
Muslim countries average (profile) 164.3 ton 2005
64 Botswana 160.46 ton 2005
65 Namibia 160.33 ton 2005
66 Turkmenistan 159.65 ton 2005
67 Croatia 159.61 ton 2005
68 Kazakhstan 153.23 ton 2005
69 Tonga 148.57 ton 2005
70 Saint Vincent and the Grenadines 147.13 ton 2005
71 Latvia 146.92 ton 2005
72 Hungary 146.82 ton 2005
73 South Korea 145.64 ton 2005
74 Costa Rica 135.64 ton 2005
75 Guyana 132.07 ton 2005
76 Jordan 130.66 ton 2005
77 Chile 128.9 ton 2005
Hot countries average (profile) 126.57 ton 2005
78 Slovakia 120.66 ton 2005
79 Panama 118.84 ton 2005
Eastern Europe average (profile) 118.31 ton 2005
80 Ecuador 117.22 ton 2005
Emerging markets average (profile) 113.88 ton 2005
Former Soviet republics average (profile) 111.65 ton 2005
81 Dominican Republic 111.2 ton 2005
82 Belarus 106.9 ton 2005
83 Samoa 105.6 ton 2005
84 Poland 104.28 ton 2005
85 Ukraine 100.97 ton 2005
86 Mongolia 100.93 ton 2005
87 Bosnia and Herzegovina 97.17 ton 2005
Former Spanish colonies average (profile) 93.42 ton 2005
Religious countries average (profile) 88.42 ton 2005
88 Colombia 86.19 ton 2005
89 Macau 85.42 ton 2005
90 Thailand 76.97 ton 2005
91 Georgia 76.58 ton 2005
92 Mauritius 74.8 ton 2005
93 El Salvador 74.7 ton 2005
94 Romania 72.43 ton 2005
95 Fiji 70.52 ton 2005
96 Bulgaria 70.29 ton 2005
97 Lithuania 69.41 ton 2005
98 Syria 69.19 ton 2005
99 Azerbaijan 68.64 ton 2005
100 Brazil 66.07 ton 2005
101 Guatemala 65.06 ton 2005
102 Yemen 64.85 ton 2005
103 Uruguay 64.06 ton 2005
104 Armenia 61.03 ton 2005
105 Indonesia 60.95 ton 2005
106 Moldova 59.52 ton 2005
107 Algeria 58.36 ton 2005
108 Argentina 56.74 ton 2005
109 Albania 56.63 ton 2005
110 Kyrgyzstan 54.62 ton 2005
111 Uzbekistan 53.43 ton 2005
South and Central Asia average (profile) 53.14 ton 2005
112 Maldives 50.41 ton 2005
113 Nigeria 47.71 ton 2005
114 Hong Kong 47.7 ton 2005
115 Honduras 47.7 ton 2005
116 Bolivia 45.97 ton 2005
117 Sao Tome and Principe 45.27 ton 2005
118 Tunisia 41.88 ton 2005
119 Benin 40.94 ton 2005
120 Egypt 40.35 ton 2005
121 Turkey 39.46 ton 2005
122 China 36.9 ton 2005
123 Cuba 34.71 ton 2005
124 Nicaragua 33.73 ton 2005
125 Peru 33.08 ton 2005
126 Djibouti 32.19 ton 2005
127 Vietnam 31.93 ton 2005
128 Gabon 31.9 ton 2005
129 Philippines 30.97 ton 2005
Former French colonies average (profile) 30.46 ton 2005
Sub-Saharan Africa average (profile) 29.29 ton 2005
130 Vanuatu 28.66 ton 2005
131 Paraguay 28.16 ton 2005
failed states average (profile) 27.73 ton 2005
132 The Gambia 25.76 ton 2005
133 Solomon Islands 25.57 ton 2005
134 Ghana 24.83 ton 2005
135 Papua New Guinea 24.61 ton 2005
136 Kiribati 22.11 ton 2005
137 Sri Lanka 21.64 ton 2005
138 Angola 20.01 ton 2005
139 Cape Verde 18.8 ton 2005
140 Togo 18.05 ton 2005
141 Sudan 17.13 ton 2005
142 Cameroon 15.66 ton 2005
143 Zambia 14.3 ton 2005
144 Sierra Leone 13.67 ton 2005
145 Zimbabwe 13.53 ton 2005
146 Guinea-Bissau 13.37 ton 2005
147 Equatorial Guinea 13.25 ton 2005
148 Haiti 12.31 ton 2005
149 Bhutan 12.3 ton 2005
150 East Timor 12.21 ton 2005
151 Morocco 12.05 ton 2005
152 Comoros 11.65 ton 2005
153 Liberia 11.62 ton 2005
154 Kenya 10.93 ton 2005
155 Cote d'Ivoire 10.35 ton 2005
156 Senegal 9.4 ton 2005
157 Madagascar 8.47 ton 2005
158 Guinea 8.46 ton 2005
159 Mauritania 7.95 ton 2005
160 Pakistan 7.53 ton 2005
161 North Korea 7.47 ton 2005
162 India 7.3 ton 2005
163 Malawi 6.96 ton 2005
164 Burma 6.72 ton 2005
South Asia average (profile) 6.14 ton 2005
165 Uganda 6.02 ton 2005
166 Burkina Faso 5.96 ton 2005
167 Mali 5.53 ton 2005
168 Niger 5.31 ton 2005
169 Central African Republic 5.3 ton 2005
170 Tanzania 5.2 ton 2005
171 Laos 4.14 ton 2005
172 Somalia 4.13 ton 2005
173 Rwanda 3.92 ton 2005
174 Burundi 3.73 ton 2005
175 Cambodia 3.14 ton 2005
176 Mozambique 2.85 ton 2005
177 Nepal 2.14 ton 2005
178 Bangladesh 2.02 ton 2005
179 Ethiopia 1.94 ton 2005
180 Democratic Republic of the Congo 1.91 ton 2005
181 Eritrea 1.65 ton 2005
182 Afghanistan 1.53 ton 2005
183 Chad 0.899 ton 2005

Citation

Energy > Motor Gasoline > Gross inland availability per 1000: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Motor Gasoline > Gross inland availability per 1000

Follow us on Facebook to get interesting stats:

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We don't have any banner, Flash, animation, obnoxious sound, or popup ad. We do not implement these annoying types of ads!

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

Please add www.nationmaster.com to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×