×

Energy > Motor Gasoline > Transfers in per million: Countries Compared

DEFINITION: . Figures expressed per million population for the same year.

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 Belgium 1,049.76 ton 2005
2 Hungary 396.55 ton 2005
3 Japan -15.693 ton 2002
4 Ireland -240.39 ton 2005
5 New Zealand -241.902 ton 2005
6 Cuba -275.765 ton 1994
7 India -409.29 ton 1993
8 Denmark -740.121 ton 2004
9 Czech Republic -783.084 ton 2004
10 Poland -1,293.317 ton 1999
11 Colombia -1,846.9 ton 1997
12 Sweden -2,547.186 ton 2005
13 Paraguay -2,557.711 ton 1994
14 Portugal -3,128.133 ton 2005
15 Chile -3,244.021 ton 2005
16 United Kingdom -7,621.765 ton 2003
17 Finland -8,387.189 ton 2005
18 Greece -8,915.734 ton 2005
19 South Korea -11,840.957 ton 2005
20 Netherlands -12,607.999 ton 1991
21 Spain -13,070.638 ton 2002
22 Argentina -13,842.942 ton 2005
23 United States -13,999.064 ton 2004
24 Iran -17,105.62 ton 2005
25 Canada -18,538.004 ton 2005
26 Trinidad and Tobago -23,796.738 ton 1997
27 Mexico -26,649.971 ton 2005
28 Lithuania -29,874.317 ton 2005
29 Brazil -36,396.865 ton 2005
30 Saudi Arabia -278,722.588 ton 1990

Citation

Energy > Motor Gasoline > Transfers in per million: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Motor Gasoline > Transfers in per million

Follow us on Facebook to get interesting stats: