×

Energy > Naphtha > Consumption by chemical industry per 1000: Countries Compared

DEFINITION: . Figures expressed per thousand population for the same year.

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 Singapore 719.6 ton 1998
2 Belgium 264.04 ton 1998
3 Saudi Arabia 194.01 ton 2005
4 Libya 163.38 ton 2005
5 Israel 156.24 ton 1999
6 Germany 152.28 ton 1998
7 Netherlands 144.14 ton 1998
8 Canada 117.73 ton 1998
9 Spain 102.87 ton 1998
10 Hungary 95.27 ton 2005
11 Bulgaria 79.21 ton 1998
12 Japan 64 ton 2005
13 Czech Republic 54.5 ton 1998
14 United Kingdom 49.28 ton 1998
15 United States 47.88 ton 1998
16 Azerbaijan 43.85 ton 2005
17 Brazil 40.29 ton 1997
18 Iran 35.52 ton 2005
19 Russia 24.11 ton 1994
20 Iraq 19.18 ton 2005
21 Sweden 17.61 ton 2005
22 Finland 17.16 ton 2005
23 China 14.62 ton 2005
24 Mexico 9.33 ton 1998
25 Greece 9.13 ton 2004
26 Cuba 9.03 ton 2005
27 Morocco 7.44 ton 2002
28 Gabon 7.25 ton 2005
29 Colombia 7.06 ton 2005
30 Sri Lanka 6.36 ton 2005
31 Slovenia 5.03 ton 2000
32 Sudan 0.868 ton 1998
33 Philippines 0.424 ton 2003
34 Slovakia 0.186 ton 2005
35 Romania 0.046 ton 2003
36 Turkey 0.0443 ton 2005

Citation

Energy > Naphtha > Consumption by chemical industry per 1000: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Naphtha > Consumption by chemical industry per 1000

Follow us on Facebook to get interesting stats: