×

Energy > Other Petroleum Products > Consumption by other consumers per 1000: Countries Compared

DEFINITION: . Figures expressed per thousand population for the same year.

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 Russia 61.03 ton 2005
2 Albania 51 ton 2005
3 Malta 37.14 ton 2005
4 Kazakhstan 15.74 ton 2005
5 Panama 6.17 ton 2003
6 Tajikistan 6.02 ton 2005
7 Romania 5.5 ton 2005
8 Gabon 4.35 ton 2005
9 Sudan 3.25 ton 1996
10 Namibia 2.96 ton 2005
11 Poland 1.31 ton 2005
12 Sierra Leone 1.16 ton 2001
13 Burkina Faso 1.12 ton 2005
14 Slovakia 1.11 ton 2005
15 Cameroon 0.861 ton 1995
16 Cote d'Ivoire 0.69 ton 2005
17 Uzbekistan 0.459 ton 2005
18 Latvia 0.435 ton 2005
19 Czech Republic 0.388 ton 1992
20 Ukraine 0.276 ton 2005
21 Brazil 0.0547 ton 1996
22 Philippines 0.0462 ton 1992

Citation

Energy > Other Petroleum Products > Consumption by other consumers per 1000: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Other Petroleum Products > Consumption by other consumers per 1000

Follow us on Facebook to get interesting stats: