×

Energy > Other Petroleum Products > Gross inland availability: Countries Compared

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 United States 18.68 million ton 2005
2 Russia 8.74 million ton 2005
3 Canada 6.36 million ton 2005
4 Netherlands 6.13 million ton 2005
5 Belgium 6.03 million ton 2005
6 India 4.1 million ton 2005
7 Saudi Arabia 3.22 million ton 2005
8 Spain 2.95 million ton 2005
9 Japan 2.38 million ton 2005
10 Taiwan 2.36 million ton 2005
11 Mexico 1.87 million ton 2005
12 Colombia 1.55 million ton 2005
13 Germany 1.41 million ton 2005
14 Brazil 1.29 million ton 2005
15 Czech Republic 1.14 million ton 2005
Emerging markets average (profile) 1.09 million ton 2005
16 Czechoslovakia 1.07 million ton 1991
17 Kuwait 836,000 ton 2005
18 Austria 798,000 ton 2005
19 Portugal 773,000 ton 2005
20 Sweden 724,000 ton 2005
21 South Korea 702,000 ton 2005
22 United Kingdom 623,000 ton 2005
23 Malaysia 622,240 ton 2005
24 Indonesia 588,000 ton 2005
25 Ukraine 541,000 ton 2005
26 Romania 528,000 ton 2005
27 Bangladesh 454,000 ton 2005
28 Bolivia 450,000 ton 2005
29 Egypt 417,000 ton 2005
30 Finland 405,000 ton 2005
31 South Africa 373,000 ton 2005
32 Australia 370,000 ton 2005
33 Poland 348,000 ton 2005
34 Albania 340,000 ton 2005
35 Uzbekistan 335,000 ton 2005
36 Syria 328,000 ton 2005
37 Bulgaria 303,000 ton 2005
38 Ecuador 241,000 ton 2005
39 Kazakhstan 238,400 ton 2005
40 Hungary 232,000 ton 2005
41 Turkey 194,000 ton 2005
42 Greece 192,000 ton 2005
43 Peru 181,000 ton 2005
44 Angola 153,310 ton 2005
45 Venezuela 151,000 ton 2005
46 Iran 127,000 ton 2005
=47 Bosnia and Herzegovina 118,000 ton 2005
=47 Slovakia 118,000 ton 2005
49 Israel 117,000 ton 2005
50 Uruguay 107,000 ton 2005
51 Sudan 98,000 ton 2005
52 New Zealand 90,000 ton 2005
53 Yugoslavia 87,000 ton 2005
54 Lithuania 68,000 ton 2005
55 Guatemala 61,000 ton 2005
=56 Netherlands Antilles 60,000 ton 2005
=56 Lebanon 60,000 ton 2005
58 Sri Lanka 56,000 ton 2005
59 Cote d'Ivoire 48,000 ton 2005
60 Pakistan 46,000 ton 2005
61 Panama 45,000 ton 2005
62 Tajikistan 41,000 ton 2005
63 Nigeria 33,000 ton 2005
64 United Arab Emirates 31,000 ton 2005
=65 Ghana 28,000 ton 2005
=65 Zambia 28,000 ton 2005
67 El Salvador 25,000 ton 2005
=68 Gabon 24,000 ton 2005
=68 Latvia 24,000 ton 2005
=70 Singapore 21,000 ton 2005
=70 Vietnam 21,000 ton 2004
=72 Philippines 20,000 ton 2005
=72 Guinea-Bissau 20,000 ton 2005
74 Gibraltar 19,000 ton 2005
75 Zimbabwe 17,000 ton 2005
=76 Tanzania 16,000 ton 2005
=76 Libya 16,000 ton 2005
=76 Guinea 16,000 ton 2005
=79 Burkina Faso 15,000 ton 2005
=79 Malta 15,000 ton 2005
=79 Denmark 15,000 ton 1996
=82 Sierra Leone 14,000 ton 2005
=82 Cuba 14,000 ton 2005
=82 Armenia 14,000 ton 1999
85 Ethiopia 13,000 ton 2005
86 Cameroon 12,000 ton 1995
87 Kenya 11,000 ton 2005
88 Burma 9,000 ton 2005
=89 Madagascar 8,000 ton 2005
=89 Namibia 8,000 ton 2005
=89 Congo, Republic of the 8,000 ton 2003
=92 Togo 7,000 ton 2005
=92 Haiti 7,000 ton 2005
=92 Trinidad and Tobago 7,000 ton 2005
=92 Cyprus 7,000 ton 2004
=92 Moldova 7,000 ton 1994
=97 Croatia 6,000 ton 2005
=97 Burundi 6,000 ton 2005
99 Rwanda 5,000 ton 2005
=100 Jordan 4,000 ton 2005
=100 Comoros 4,000 ton 2005
=100 Hong Kong 4,000 ton 1991
=103 Malawi 3,000 ton 2005
=103 Senegal 3,000 ton 2005
=103 Slovenia 3,000 ton 2005
=106 Liberia 2,000 ton 2005
=106 Nicaragua 2,000 ton 2005
=106 Democratic Republic of the Congo 2,000 ton 2005
=106 Ireland 2,000 ton 1998
=106 Honduras 2,000 ton 1995
=111 Norway 1,000 ton 2005
=111 Georgia 1,000 ton 2005
=111 Yemen 1,000 ton 2005
=111 Saint Lucia 1,000 ton 2005
=111 Azerbaijan 1,000 ton 2003
116 Bahrain -8,000 ton 2000

Citation

Energy > Other Petroleum Products > Gross inland availability: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Other Petroleum Products > Gross inland availability

Follow us on Facebook to get interesting stats:

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We don't have any banner, Flash, animation, obnoxious sound, or popup ad. We do not implement these annoying types of ads!

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

Please add www.nationmaster.com to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×