×

Energy > Petroleum Coke > Consumption by petroleum refineries per 1000: Countries Compared

DEFINITION: . Figures expressed per thousand population for the same year.

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 Canada 102.56 ton 2005
2 Venezuela 67.39 ton 2005
3 United States 54.94 ton 2005
4 Lithuania 37.78 ton 2005
5 Australia 26.43 ton 2005
6 Belgium 22.43 ton 2005
7 United Kingdom 20.04 ton 2005
8 Croatia 15.76 ton 2005
9 Mexico 14.78 ton 1999
10 Greece 13.51 ton 2005
11 Romania 12.76 ton 2005
12 Finland 10.48 ton 2005
13 Slovakia 10.4 ton 2005
14 Germany 8.96 ton 2005
15 Austria 8.02 ton 2005
16 Sweden 6.2 ton 2005
17 Uruguay 6.01 ton 2005
18 Spain 4.68 ton 2005
19 Hungary 4.26 ton 2005
20 Singapore 3.75 ton 2005
21 Argentina 2.23 ton 2005
22 Albania 2.19 ton 2005
23 Czech Republic 1.65 ton 1998
24 Ukraine 1.57 ton 2005
25 Cuba 1.36 ton 1998
26 Thailand 0.755 ton 1998
27 South Korea 0.27 ton 2005

Citation

Energy > Petroleum Coke > Consumption by petroleum refineries per 1000: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Petroleum Coke > Consumption by petroleum refineries per 1000

Follow us on Facebook to get interesting stats: