×

Energy > Petroleum Coke > Imports per 1000: Countries Compared

DEFINITION: . Figures expressed per thousand population for the same year.

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 Iceland 495.39 ton 2005
2 Malaysia 139.39 ton 2005
3 Cyprus 138.49 ton 2005
4 Israel 90.19 ton 2005
5 Ireland 89.91 ton 2005
6 Spain 86.32 ton 2005
7 Netherlands 86.09 ton 2005
8 Portugal 84.65 ton 2005
9 Norway 77.87 ton 2005
10 Slovenia 56.99 ton 2005
11 Greece 56.11 ton 2005
12 Denmark 54.8 ton 2005
13 Bulgaria 54.78 ton 2005
14 Canada 52.43 ton 2005
15 Australia 44.82 ton 2005
16 Croatia 38.95 ton 2005
European Union average (profile) 38.21 ton 2005
17 Japan 35.87 ton 2005
18 New Zealand 29.51 ton 2005
19 Albania 27.67 ton 2004
20 Tajikistan 19.98 ton 2005
21 Slovakia 19.12 ton 2005
22 Tunisia 18.45 ton 2005
23 Belgium 16.8 ton 2005
24 Finland 16.58 ton 2005
25 United Kingdom 15.72 ton 2005
26 Brazil 13.99 ton 2005
27 Austria 12.64 ton 2005
28 Venezuela 11.36 ton 1992
29 Honduras 11.15 ton 2005
30 Lithuania 10.54 ton 2005
31 Armenia 9.48 ton 2001
32 Nicaragua 9.35 ton 2005
33 Germany 9.24 ton 2005
34 Latvia 8.69 ton 2005
35 Romania 8.18 ton 2005
36 Malta 7.91 ton 1999
37 Poland 6.45 ton 2005
38 Sweden 5.54 ton 2005
39 United States 5.31 ton 2005
40 Uruguay 4.51 ton 2005
41 Russia 4.07 ton 1997
42 Argentina 3.96 ton 2005
43 Singapore 3.75 ton 2005
44 Cuba 1.99 ton 1998
45 Hungary 1.69 ton 2005
46 Ukraine 1.61 ton 2005
47 Thailand 0.755 ton 1998
48 Czech Republic 0.586 ton 2005
49 Egypt 0.36 ton 1995
50 Indonesia 0.223 ton 2005
51 Malawi 0.155 ton 2005
52 Syria 0.116 ton 2003
53 Belarus 0.0993 ton 1998
54 China 0.0437 ton 2005

Citation

Energy > Petroleum Coke > Imports per 1000: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Petroleum Coke > Imports per 1000

Follow us on Facebook to get interesting stats: