×

Energy > Residual fuel oil > Changes in stocks at producers per 1000: Countries Compared

DEFINITION: . Figures expressed per thousand population for the same year.

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 Cyprus 53.74 ton 1993
2 Qatar 41.23 ton 1991
3 Trinidad and Tobago 36.59 ton 1991
4 Bulgaria 35.41 ton 1993
5 Denmark 23.9 ton 1993
6 Hungary 17.19 ton 1993
7 Barbados 15.28 ton 1993
8 Ireland 14.54 ton 1993
9 Kuwait 10 ton 1991
10 Tunisia 8.09 ton 1990
11 Thailand 5.56 ton 1994
12 Belarus 4.59 ton 1993
13 Lithuania 4.34 ton 1993
14 Netherlands 3.66 ton 1993
15 Malaysia 3.12 ton 1994
16 Morocco 2.88 ton 1993
17 New Zealand 2.8 ton 1993
18 Paraguay 2.62 ton 1993
19 Australia 2.23 ton 1992
20 Turkey 2.15 ton 1993
21 Philippines 1.76 ton 1994
22 Canada 1.6 ton 1993
23 Croatia 1.51 ton 1993
24 Colombia 1.42 ton 1993
25 Jordan 1.28 ton 1993
26 Yemen 0.997 ton 1992
27 Algeria 0.994 ton 1993
28 Peru 0.855 ton 1991
29 United States 0.85 ton 1993
30 Germany 0.801 ton 1993
31 China 0.565 ton 1994
32 Brazil 0.245 ton 2002
33 Argentina 0.206 ton 1993
34 Poland 0.104 ton 1993
35 Cote d'Ivoire 0.0825 ton 1990
36 Ghana 0.0665 ton 1991
37 Burma -0.0448 ton 1994
38 Sri Lanka -0.279 ton 1994
39 Sweden -0.459 ton 1993
40 El Salvador -0.748 ton 1990
41 Nicaragua -0.899 ton 1993
42 Costa Rica -0.906 ton 1993
43 Belgium -0.992 ton 1993
44 Japan -1.609 ton 1994
45 Austria -1.644 ton 1993
46 Mexico -1.724 ton 1993
47 Spain -1.863 ton 1993
48 Portugal -2.805 ton 1993
49 United Kingdom -3.153 ton 1993
50 Indonesia -3.224 ton 1994
51 Romania -4.876 ton 1993
52 South Korea -5.219 ton 1994
53 Norway -6.03 ton 1993
54 Panama -6.803 ton 1993
55 Russia -10.1 ton 1993
56 Chile -12.967 ton 1993
57 Libya -13.455 ton 1992
58 Venezuela -14.178 ton 1993
59 Finland -16.974 ton 1993
60 Czech Republic -18.684 ton 1993
61 Greece -18.728 ton 1993
62 Uruguay -18.743 ton 1994
63 Bahrain -37.334 ton 1993
64 United Arab Emirates -53.273 ton 1993
65 Singapore -519.158 ton 1994

Citation

Energy > Residual fuel oil > Changes in stocks at producers per 1000: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Residual fuel oil > Changes in stocks at producers per 1000

Follow us on Facebook to get interesting stats: