×

Energy > Residual fuel oil > Consumption by households and other consumers: Countries Compared

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 United States 3.72 million ton 2005
2 India 2.87 million ton 2005
3 Iran 1.62 million ton 2005
4 Canada 1.35 million ton 2005
5 Turkmenistan 997,000 ton 2005
6 South Korea 927,000 ton 2005
7 Nigeria 825,000 ton 1990
8 Mexico 824,000 ton 1998
9 Israel 598,000 ton 2005
10 South Africa 477,000 ton 2005
11 Russia 469,000 ton 2005
12 Taiwan 427,000 ton 2005
13 China 421,000 ton 2005
14 Japan 408,000 ton 2005
15 Jamaica 402,000 ton 2005
Non-religious countries average (profile) 331,090.91 ton 1998
High income OECD countries average (profile) 324,444.44 ton 2005
16 Belgium 318,000 ton 2005
17 Austria 291,000 ton 2005
Emerging markets average (profile) 280,857.77 ton 2005
18 Peru 277,000 ton 2005
19 Malaysia 270,200 ton 2005
20 Spain 270,000 ton 2005
21 Turkey 265,000 ton 2005
22 Philippines 240,000 ton 2005
23 Brazil 238,000 ton 2005
24 Cote d'Ivoire 226,000 ton 1997
25 Romania 215,000 ton 2005
26 Portugal 189,000 ton 2005
27 Poland 183,000 ton 2005
28 Venezuela 166,760 ton 2003
=29 Vietnam 159,000 ton 2005
=29 Ethiopia 159,000 ton 1997
Former Soviet republics average (profile) 141,916.67 ton 2005
31 Yugoslavia 138,000 ton 2005
NATO countries average (profile) 135,869.57 ton 2005
32 Finland 128,000 ton 2005
33 United Kingdom 101,000 ton 2005
34 Kazakhstan 97,000 ton 2005
35 Indonesia 89,000 ton 2005
European Union average (profile) 85,130.43 ton 2005
36 Martinique 77,420 ton 2005
37 Bosnia and Herzegovina 74,000 ton 2005
38 Syria 70,000 ton 2005
39 Gabon 67,000 ton 1997
=40 Guadeloupe 61,000 ton 2005
=40 Azerbaijan 61,000 ton 1998
=42 Madagascar 60,000 ton 2005
=42 French Guiana 60,000 ton 2005
44 Kyrgyzstan 58,000 ton 2005
45 Guinea 56,000 ton 2005
46 Chile 54,000 ton 2005
47 Cambodia 50,000 ton 2005
48 Greece 47,000 ton 2005
49 Sweden 43,000 ton 2005
50 Liberia 39,000 ton 2005
=51 Sierra Leone 35,000 ton 2005
=51 Seychelles 35,000 ton 2005
53 Uruguay 34,000 ton 2005
=54 Burkina Faso 33,000 ton 2005
=54 Bulgaria 33,000 ton 2005
56 Senegal 30,000 ton 2003
=57 Tajikistan 27,000 ton 2005
=57 Croatia 27,000 ton 2005
=57 Guinea-Bissau 27,000 ton 2005
60 Denmark 26,000 ton 2005
=61 Argentina 23,000 ton 2005
=61 Ukraine 23,000 ton 2005
=63 Netherlands 22,000 ton 2005
=63 Western Sahara 22,000 ton 2005
=65 Rwanda 20,000 ton 2005
=65 New Zealand 20,000 ton 2005
67 Tunisia 16,000 ton 2005
=68 Kenya 14,000 ton 2005
=68 Cuba 14,000 ton 2005
=68 Namibia 14,000 ton 2005
=71 Latvia 13,000 ton 2005
=71 Iceland 13,000 ton 2005
=71 Georgia 13,000 ton 2000
74 Mali 12,000 ton 2005
75 Costa Rica 11,485 ton 2005
76 Czech Republic 11,000 ton 2005
=77 Ireland 10,000 ton 2005
=77 Nepal 10,000 ton 1997
79 Sudan 9,000 ton 2005
=80 Germany 8,000 ton 2005
=80 Pakistan 8,000 ton 2004
82 Guatemala 7,500 ton 2005
=83 Slovakia 7,000 ton 2005
=83 Panama 7,000 ton 2005
=83 Thailand 7,000 ton 2005
=86 Norway 6,000 ton 2005
=86 Hungary 6,000 ton 2005
=86 Belarus 6,000 ton 2005
=86 Djibouti 6,000 ton 2001
=86 Ghana 6,000 ton 2001
91 Honduras 5,240 ton 2005
=92 Estonia 5,000 ton 2005
=92 Burma 5,000 ton 2005
=92 Uganda 5,000 ton 2004
=95 Lithuania 4,000 ton 2005
=95 Macau 4,000 ton 2005
=97 Australia 3,000 ton 2005
=97 Uzbekistan 3,000 ton 2005
=97 Eritrea 3,000 ton 2005
=97 Botswana 3,000 ton 2003
=97 Mozambique 3,000 ton 2003
=97 Albania 3,000 ton 2002
=103 Democratic Republic of the Congo 2,000 ton 2005
=103 Jordan 2,000 ton 1994
105 Colombia 1,671 ton 2005
106 Guyana 1,148 ton 2005
=107 Malawi 1,000 ton 2005
=107 Moldova 1,000 ton 2005
=107 The Gambia 1,000 ton 2005
=107 Slovenia 1,000 ton 2005
=107 Nicaragua 1,000 ton 2005
=107 Armenia 1,000 ton 2004
=107 Fiji 1,000 ton 1990
114 El Salvador 943 ton 2005
115 Barbados 831 ton 2005

Citation

Energy > Residual fuel oil > Consumption by households and other consumers: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Residual fuel oil > Consumption by households and other consumers

Follow us on Facebook to get interesting stats:

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We don't have any banner, Flash, animation, obnoxious sound, or popup ad. We do not implement these annoying types of ads!

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

Please add www.nationmaster.com to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×