×

Energy > Residual fuel oil > Consumption by other consumers per 1000: Countries Compared

DEFINITION: . Figures expressed per thousand population for the same year.

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 Seychelles 422.2 ton 2005
2 Turkmenistan 209.99 ton 2005
3 Jamaica 99.05 ton 1997
4 Israel 86.29 ton 2005
5 Gabon 58.91 ton 1997
6 Canada 39.34 ton 2005
7 Iran 23.08 ton 2005
Former Soviet republics average (profile) 20.13 ton 2005
8 Bosnia and Herzegovina 19.07 ton 2005
9 Guinea-Bissau 18.99 ton 2005
10 Portugal 17.44 ton 2005
11 Finland 15.63 ton 2005
12 Cote d'Ivoire 15.02 ton 1997
13 United States 12.57 ton 2005
14 Liberia 11.93 ton 2005
15 Kyrgyzstan 11.23 ton 2005
16 Austria 10.7 ton 2005
17 Malaysia 10.46 ton 2005
18 South Korea 10.28 ton 2005
19 South Africa 9.07 ton 2005
20 Nigeria 8.63 ton 1990
21 Macau 8.54 ton 2005
22 Mexico 8.18 ton 1998
23 Djibouti 8.18 ton 2001
24 Sierra Leone 6.84 ton 2005
25 Guinea 5.85 ton 2005
26 Romania 4.9 ton 2005
27 Spain 4.86 ton 2005
28 New Zealand 4.84 ton 2005
29 Kazakhstan 4.75 ton 2005
30 Belgium 4.58 ton 2005
31 Tajikistan 3.97 ton 2005
32 Latvia 3.91 ton 2005
33 Syria 3.85 ton 2005
34 Cambodia 3.74 ton 2005
35 Estonia 3.71 ton 2005
Emerging markets average (profile) 3.56 ton 1999
36 Madagascar 3.28 ton 2005
37 Venezuela 3.13 ton 2003
38 Barbados 3.04 ton 2005
39 Philippines 2.69 ton 2005
40 Russia 2.67 ton 2005
41 Sweden 2.66 ton 2005
42 Ethiopia 2.62 ton 1997
43 Uruguay 2.41 ton 2005
44 Ireland 2.4 ton 2005
45 Greece 2.16 ton 2005
46 Rwanda 2.12 ton 2005
47 Vietnam 1.7 ton 2005
48 Bulgaria 1.68 ton 2005
49 Azerbaijan 1.64 ton 1998
50 Botswana 1.64 ton 2003
51 Costa Rica 1.61 ton 2005
52 United Kingdom 1.59 ton 2005
53 Croatia 1.58 ton 2005
54 Guyana 1.51 ton 2005
55 Namibia 1.48 ton 2005
56 Fiji 1.37 ton 1990
57 Netherlands 1.35 ton 2005
58 Slovakia 1.3 ton 2005
59 Georgia 1.13 ton 2000
60 Cuba 1.06 ton 2005
61 Mali 1 ton 2005
62 Panama 0.963 ton 2001
63 Brazil 0.94 ton 2005
64 Albania 0.919 ton 2002
65 El Salvador 0.854 ton 1997
66 Honduras 0.76 ton 2005
67 India 0.744 ton 1999
68 The Gambia 0.696 ton 2005
69 Poland 0.655 ton 2004
70 Eritrea 0.618 ton 2005
71 Argentina 0.595 ton 2005
72 Guatemala 0.592 ton 2005
73 Denmark 0.554 ton 2005
74 Belarus 0.517 ton 2005
75 Slovenia 0.5 ton 2005
76 Nepal 0.462 ton 1997
77 Armenia 0.331 ton 2004
78 China 0.318 ton 2005
79 Ghana 0.311 ton 2001
80 Chile 0.306 ton 2005
81 Hungary 0.297 ton 2005
82 Lithuania 0.293 ton 2005
83 Sudan 0.285 ton 2005
84 Moldova 0.278 ton 2005
85 Norway 0.216 ton 2005
86 Czech Republic 0.195 ton 2005
87 Ukraine 0.191 ton 2005
88 Nicaragua 0.183 ton 2005
89 Uganda 0.18 ton 2004
90 Mozambique 0.151 ton 2003
91 Australia 0.147 ton 2005
92 Peru 0.108 ton 2005
93 Tunisia 0.0997 ton 2005
94 Germany 0.097 ton 2005
95 Burma 0.0797 ton 2005
96 Malawi 0.0774 ton 2005
97 Uzbekistan 0.0764 ton 2005
98 Pakistan 0.0516 ton 2004
99 Thailand 0.0458 ton 2005
100 Democratic Republic of the Congo 0.037 ton 2005
101 Kenya 0.0328 ton 1999
102 Colombia 0.0314 ton 2005

Citation

Energy > Residual fuel oil > Consumption by other consumers per 1000: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Residual fuel oil > Consumption by other consumers per 1000

Follow us on Facebook to get interesting stats:

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We don't have any banner, Flash, animation, obnoxious sound, or popup ad. We do not implement these annoying types of ads!

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

Please add www.nationmaster.com to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×