×

Energy > Residual fuel oil > Conversion in thermal power plants per 1000: Countries Compared

DEFINITION: . Figures expressed per thousand population for the same year.

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 Kuwait 3,027.03 ton 2005
2 Aruba 1,479.54 ton 2005
3 Malta 1,401.56 ton 2005
4 New Caledonia 1,301.23 ton 2005
5 Cyprus 1,074.97 ton 2005
6 Macau 615.19 ton 2005
7 Barbados 602.07 ton 2005
8 Suriname 586.56 ton 2005
9 Jamaica 554.26 ton 2005
10 Singapore 526.75 ton 2005
OPEC countries average (profile) 443.24 ton 2005
11 Libya 432.93 ton 2005
12 Lebanon 330.84 ton 2005
13 Cuba 231.22 ton 2005
14 Syria 222.98 ton 2005
Eurozone average (profile) 217.96 ton 2005
15 Israel 213.71 ton 2005
16 Azerbaijan 210.8 ton 2005
17 Saudi Arabia 205.06 ton 2005
18 Antigua and Barbuda 193.79 ton 2005
19 Portugal 184.47 ton 2005
20 Ireland 175.97 ton 2005
21 Mauritius 174.54 ton 2005
22 Iraq 173.61 ton 2005
23 Dominican Republic 151.98 ton 2005
24 Jordan 149.51 ton 2005
25 Greece 144.63 ton 2005
26 Mexico 143.75 ton 2005
European Union average (profile) 143.26 ton 2005
27 French Polynesia 141.81 ton 2005
28 Panama 136.66 ton 2005
29 Spain 122.54 ton 2005
30 Japan 113.87 ton 2005
31 Croatia 109.86 ton 2005
32 Canada 94.98 ton 2005
33 Honduras 86.59 ton 2005
34 Iran 85.19 ton 2005
35 South Korea 82.68 ton 2005
36 Nicaragua 81.94 ton 2005
37 Kazakhstan 78.37 ton 2005
38 Guyana 78.05 ton 2005
39 Cape Verde 75.13 ton 2005
High income OECD countries average (profile) 74.3 ton 1997
40 United States 73.29 ton 2005
Former Spanish colonies average (profile) 66.6 ton 2005
41 Djibouti 60.52 ton 2005
42 Seychelles 60.31 ton 2005
43 Denmark 57.57 ton 2005
44 Papua New Guinea 55.61 ton 2005
45 Egypt 51.85 ton 2005
46 Uruguay 51.73 ton 2005
47 Belarus 51.64 ton 2005
48 El Salvador 50.18 ton 2005
49 Uzbekistan 47.08 ton 2005
50 Russia 46.95 ton 2005
51 Venezuela 46.51 ton 2005
52 Morocco 45.61 ton 2005
53 Guatemala 45.54 ton 2005
Non-religious countries average (profile) 44.79 ton 2005
54 Yemen 43.84 ton 2005
NATO countries average (profile) 43.72 ton 2005
55 Senegal 38.77 ton 2005
56 Belgium 37.79 ton 2005
57 Sri Lanka 37.37 ton 2005
58 Ecuador 36.95 ton 2005
59 Romania 36.7 ton 2005
60 Saint Lucia 36.27 ton 2005
61 Gabon 34.07 ton 2005
62 Austria 33.79 ton 2005
63 Argentina 33.2 ton 2005
64 Thailand 31.91 ton 2005
65 Sweden 31.12 ton 2005
66 Finland 29.16 ton 2005
67 Germany 28.68 ton 2005
68 Lithuania 28.12 ton 2005
69 Pakistan 26.5 ton 2005
Emerging markets average (profile) 21.94 ton 2005
70 Georgia 19.92 ton 2000
71 Slovakia 18.75 ton 2005
72 Sudan 17.63 ton 2005
73 Turkey 17.4 ton 2005
74 North Korea 15.71 ton 2005
75 Albania 14.39 ton 2005
76 Philippines 14.17 ton 2005
77 Poland 13.99 ton 2005
78 Guinea 13.05 ton 2005
79 United Kingdom 13 ton 2005
80 Peru 12.59 ton 2005
81 Hungary 12.39 ton 2005
82 Eritrea 11.12 ton 2005
83 Malaysia 10.73 ton 2005
84 China 9.8 ton 2005
85 United Arab Emirates 9.64 ton 2005
86 Luxembourg 9.54 ton 1997
87 Kenya 9.08 ton 2005
88 Indonesia 9.08 ton 2005
89 Angola 8.76 ton 2005
90 Hong Kong 8.07 ton 2005
91 Estonia 7.43 ton 2005
92 Chile 7.28 ton 2005
93 Vietnam 6.8 ton 2005
94 Latvia 6.09 ton 2005
95 Australia 5.74 ton 2005
96 Bulgaria 4.91 ton 2005
97 Tunisia 4.79 ton 2005
98 Czech Republic 4.49 ton 2005
99 Trinidad and Tobago 3.97 ton 1997
100 Brazil 3.71 ton 2005
101 Slovenia 3 ton 2005
102 Sierra Leone 2.93 ton 2005
103 Laos 2.76 ton 2005
104 Fiji 2.43 ton 2005
105 Somalia 2.36 ton 2005
106 Cameroon 1.76 ton 2005
107 Moldova 1.67 ton 2005
108 Bangladesh 1.59 ton 2005
109 Costa Rica 1.48 ton 2005
110 India 1.45 ton 2005
111 Ukraine 1.34 ton 2005
112 Paraguay 1.28 ton 1994
113 Botswana 1.07 ton 2005
114 Ghana 0.777 ton 2001
115 Haiti 0.756 ton 2005
116 Burma 0.678 ton 2005
117 Netherlands 0.613 ton 2005
118 Nigeria 0.451 ton 2005
119 Colombia 0.451 ton 2005
120 Mauritania 0.404 ton 1997
121 Benin 0.367 ton 2005
122 New Zealand 0.264 ton 1997
123 Zambia 0.262 ton 2005
124 Burkina Faso 0.224 ton 2005
125 Burundi 0.129 ton 2005
126 Ethiopia 0.0825 ton 1997
127 Democratic Republic of the Congo 0.0629 ton 2005
128 Cote d'Ivoire 0.0583 ton 2004
129 Nepal 0.0395 ton 2005
130 Algeria 0.0363 ton 1992

Citation

Energy > Residual fuel oil > Conversion in thermal power plants per 1000: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Residual fuel oil > Conversion in thermal power plants per 1000

Follow us on Facebook to get interesting stats:

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We don't have any banner, Flash, animation, obnoxious sound, or popup ad. We do not implement these annoying types of ads!

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

Please add www.nationmaster.com to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×