×

Energy > Residual fuel oil > Imports: Countries Compared

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 United States 31.23 million ton 2005
2 Singapore 30.41 million ton 2005
3 China 26.09 million ton 2005
4 Netherlands 22.39 million ton 2005
5 United Arab Emirates 9.69 million ton 2005
6 Hong Kong 6.25 million ton 2005
7 Belgium 5.98 million ton 2005
Non-religious countries average (profile) 5.52 million ton 2005
8 Spain 4.16 million ton 2005
9 Japan 3.75 million ton 2005
High income OECD countries average (profile) 3.17 million ton 2005
10 Germany 3.06 million ton 2005
11 The Bahamas 2.7 million ton 2005
Eurozone average (profile) 2.62 million ton 2005
12 Canada 2.61 million ton 2005
13 Vietnam 2.2 million ton 2005
NATO countries average (profile) 1.94 million ton 2005
14 Cuba 1.93 million ton 2005
15 Pakistan 1.91 million ton 2005
European Union average (profile) 1.77 million ton 2005
16 Malaysia 1.76 million ton 2005
17 Jamaica 1.72 million ton 2005
18 Norway 1.71 million ton 2005
Emerging markets average (profile) 1.64 million ton 2005
19 Portugal 1.55 million ton 2005
20 United Kingdom 1.53 million ton 2005
21 Thailand 1.5 million ton 2005
22 Lebanon 1.36 million ton 2005
23 Cyprus 1.3 million ton 2005
24 Indonesia 1.26 million ton 2005
25 Australia 1.22 million ton 2005
26 Denmark 1.2 million ton 2005
27 Ireland 1.15 million ton 2005
28 Yemen 1.14 million ton 2005
29 Israel 1.14 million ton 2005
30 Gibraltar 1.08 million ton 2005
31 Mexico 1.06 million ton 2005
32 Guatemala 931,680 ton 2005
33 Iran 900,000 ton 1990
34 East Germany 850,000 ton 1990
35 Honduras 838,520 ton 2005
=36 Finland 803,000 ton 2005
=36 Netherlands Antilles 803,000 ton 2005
38 Kuwait 795,000 ton 1991
39 India 789,000 ton 2005
South Asia average (profile) 768,500 ton 2005
40 Turkey 748,000 ton 2005
41 Dominican Republic 736,000 ton 2005
42 Tunisia 706,000 ton 2005
43 Panama 649,000 ton 2005
44 South Korea 621,000 ton 2005
45 Philippines 617,000 ton 2005
46 Papua New Guinea 600,000 ton 2005
47 Malta 586,000 ton 2005
48 Sweden 539,000 ton 2005
49 New Caledonia 405,000 ton 2005
50 Argentina 401,000 ton 2005
51 Sri Lanka 398,000 ton 2005
52 Bangladesh 378,000 ton 2005
53 North Korea 374,000 ton 2005
54 Djibouti 360,000 ton 2005
55 Romania 335,000 ton 2005
56 Mauritius 330,000 ton 2005
=57 Macau 307,000 ton 2005
=57 Kazakhstan 307,000 ton 2005
59 Guadeloupe 296,388 ton 2005
60 Algeria 269,000 ton 2005
61 Greece 264,000 ton 2005
62 Belarus 258,000 ton 2005
63 Sudan 254,000 ton 2005
64 Latvia 244,000 ton 2005
65 El Salvador 237,798 ton 2005
66 Cote d'Ivoire 212,000 ton 2004
67 Uzbekistan 211,000 ton 1994
68 Azerbaijan 209,000 ton 2005
Former French colonies average (profile) 208,227.27 ton 1996
69 Senegal 207,000 ton 2005
70 Bosnia and Herzegovina 204,000 ton 2005
71 Austria 182,000 ton 2005
72 Guinea 181,000 ton 2005
Eastern Europe average (profile) 176,411.76 ton 2004
73 Nigeria 173,000 ton 1998
74 Barbados 168,977 ton 2005
=75 Ethiopia 158,000 ton 2005
=75 Lithuania 158,000 ton 2005
77 Aruba 148,000 ton 2005
78 Colombia 146,970 ton 2005
79 Tanzania 146,000 ton 2005
80 French Guiana 145,000 ton 2005
81 Nicaragua 141,000 ton 2005
=82 Taiwan 130,000 ton 2005
=82 Gabon 130,000 ton 1997
84 Soviet Union 124,000 ton 1991
85 Hungary 123,000 ton 2005
86 Chile 121,000 ton 2005
Former Soviet republics average (profile) 116,750 ton 2005
=87 Uruguay 105,000 ton 2005
=87 Reunion 105,000 ton 2005
=89 Czech Republic 100,000 ton 2005
=89 Venezuela 100,000 ton 1992
91 Mauritania 99,000 ton 2005
=92 South Africa 97,000 ton 2005
=92 Burma 97,000 ton 2005
94 Guyana 96,686 ton 2005
95 Bulgaria 93,000 ton 2005
96 Estonia 88,000 ton 2005
=97 Benin 85,000 ton 2005
=97 Croatia 85,000 ton 2005
99 French Polynesia 70,000 ton 2005
=100 Slovenia 65,000 ton 2005
=100 Eritrea 65,000 ton 2005
102 Iceland 63,000 ton 2005
103 Paraguay 56,940 ton 2005
104 Costa Rica 56,117 ton 2005
=105 Ukraine 52,000 ton 2005
=105 Zambia 52,000 ton 2000
=107 Liberia 50,000 ton 2005
=107 Cambodia 50,000 ton 2005
=107 Uganda 50,000 ton 2005
=107 Brazil 50,000 ton 2005
111 Suriname 46,000 ton 2000
112 Kenya 44,000 ton 2005
113 Seychelles 41,000 ton 2005
114 Trinidad and Tobago 38,000 ton 1995
115 Nauru 37,000 ton 2005
=116 Burkina Faso 36,000 ton 2005
=116 Cape Verde 36,000 ton 2005
118 Sierra Leone 35,000 ton 2005
119 Togo 32,000 ton 2005
120 Slovakia 31,000 ton 2005
=121 Tajikistan 27,000 ton 2005
=121 Guinea-Bissau 27,000 ton 2005
123 Czechoslovakia 25,000 ton 1991
124 Antigua and Barbuda 23,000 ton 2005
125 Western Sahara 22,000 ton 2005
126 Bermuda 21,000 ton 2005
=127 Rwanda 20,000 ton 2005
=127 Somalia 20,000 ton 2005
129 Jordan 19,000 ton 2005
=130 Kyrgyzstan 18,000 ton 2005
=130 Namibia 18,000 ton 2005
132 Faroe Islands 17,000 ton 1992
133 Laos 16,000 ton 2005
=134 Madagascar 15,000 ton 2005
=134 Russia 15,000 ton 2005
=136 Niger 14,000 ton 2005
=136 Morocco 14,000 ton 1995
=138 Moldova 13,000 ton 2005
=138 Democratic Republic of the Congo 13,000 ton 2005
=138 Poland 13,000 ton 2005
=141 Georgia 12,000 ton 2005
=141 Mali 12,000 ton 2005
=141 Haiti 12,000 ton 2005
=144 Yugoslavia 11,000 ton 2005
=144 Mongolia 11,000 ton 2004
146 Burundi 10,000 ton 2005
=147 Cameroon 9,000 ton 2005
=147 Egypt 9,000 ton 1999
149 Nepal 8,000 ton 2005
150 Mozambique 6,760 ton 2005
=151 Saint Lucia 6,000 ton 2005
=151 Albania 6,000 ton 2004
153 Belize 5,000 ton 2005
=154 Central African Republic 4,000 ton 2005
=154 Botswana 4,000 ton 2005
156 New Zealand 3,000 ton 2003
157 Fiji 2,100 ton 2005
=158 Luxembourg 2,000 ton 2005
=158 Martinique 2,000 ton 2005
=158 Dominica 2,000 ton 2002
=161 Malawi 1,000 ton 2005
=161 The Gambia 1,000 ton 2005
=161 Afghanistan 1,000 ton 2005
=161 Armenia 1,000 ton 2004
=161 Congo, Republic of the 1,000 ton 1999
=161 Ghana 1,000 ton 1999
=161 Grenada 1,000 ton 1997
=161 Vanuatu 1,000 ton 1990

Citation

Energy > Residual fuel oil > Imports: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Residual fuel oil > Imports

Follow us on Facebook to get interesting stats:

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We don't have any banner, Flash, animation, obnoxious sound, or popup ad. We do not implement these annoying types of ads!

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

Please add www.nationmaster.com to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×