×

Energy > Residual fuel oil > Net inland availability: Countries Compared

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 China 25.23 million ton 2005
2 United States 12.89 million ton 2005
3 India 10.88 million ton 2005
4 Japan 9.34 million ton 2005
5 Iran 8.49 million ton 2005
6 Saudi Arabia 7.89 million ton 2005
7 South Korea 7.41 million ton 2005
8 Brazil 5.41 million ton 2005
9 Egypt 5.14 million ton 2005
10 Taiwan 5.14 million ton 2005
Non-religious countries average (profile) 4.54 million ton 2004
11 Canada 4.53 million ton 2005
12 Thailand 4.37 million ton 2005
13 Turkey 4.06 million ton 2005
14 Russia 3.18 million ton 2005
Emerging markets average (profile) 2.77 million ton 2005
15 Mexico 2.76 million ton 2005
16 Singapore 2.71 million ton 1996
17 Indonesia 2.54 million ton 2005
18 Kuwait 2.45 million ton 1997
OPEC countries average (profile) 2.3 million ton 2005
19 Malaysia 1.97 million ton 2005
20 Philippines 1.9 million ton 2005
Middle Eastern and North Africa average (profile) 1.79 million ton 1997
21 Chile 1.76 million ton 2005
High income OECD countries average (profile) 1.72 million ton 2005
22 Vietnam 1.64 million ton 2005
23 Oman 1.43 million ton 2005
24 Iraq 1.31 million ton 2005
25 Peru 1.28 million ton 2005
26 United Kingdom 1.26 million ton 2005
27 Morocco 1.18 million ton 2005
28 Kazakhstan 1.12 million ton 2005
29 United Arab Emirates 1.08 million ton 2005
30 Spain 1.06 million ton 2005
=31 Belgium 1.04 million ton 2005
=31 Greece 1.04 million ton 2005
33 Sweden 1.04 million ton 2005
34 Australia 1 million ton 2005
35 Turkmenistan 997,000 ton 2005
36 Nigeria 980,000 ton 2005
37 Germany 933,000 ton 2005
38 Pakistan 822,000 ton 2005
39 Israel 709,000 ton 2005
NATO countries average (profile) 700,120 ton 2005
40 Tunisia 676,000 ton 2005
41 Finland 670,000 ton 2005
42 Poland 585,000 ton 2005
Former Spanish colonies average (profile) 578,214.17 ton 2005
43 Portugal 568,000 ton 2005
44 Venezuela 541,000 ton 2005
45 Romania 521,000 ton 2005
46 Ireland 516,000 ton 2005
47 Jordan 511,000 ton 2005
48 Austria 498,000 ton 2005
49 South Africa 481,000 ton 2005
50 Jamaica 480,000 ton 2005
Former Soviet republics average (profile) 480,000 ton 2005
51 Yugoslavia 473,000 ton 2005
European Union average (profile) 454,440 ton 2005
Eurozone average (profile) 451,200 ton 2005
52 Belarus 442,000 ton 2005
53 Czech Republic 415,000 ton 2005
54 Lebanon 399,000 ton 2005
55 Ecuador 369,000 ton 2005
56 Libya 360,000 ton 2005
57 Guatemala 339,510 ton 2005
58 Norway 272,000 ton 2005
59 Ukraine 269,000 ton 2005
60 El Salvador 249,836 ton 2005
Former French colonies average (profile) 240,773.45 ton 2001
61 Sri Lanka 239,000 ton 2005
62 Bulgaria 238,000 ton 2005
63 Azerbaijan 231,000 ton 1998
64 The Bahamas 230,000 ton 2005
65 Suriname 226,000 ton 1994
=66 Croatia 209,000 ton 2005
=66 Denmark 209,000 ton 2005
68 Papua New Guinea 200,000 ton 2005
69 Slovakia 199,000 ton 2005
70 Honduras 198,170 ton 2005
71 Panama 189,000 ton 2005
72 Syria 178,000 ton 2005
73 Costa Rica 151,485 ton 2005
74 Uruguay 150,000 ton 2005
75 Kenya 140,000 ton 2005
=76 Dominican Republic 137,000 ton 2005
=76 Sudan 137,000 ton 2005
78 Bangladesh 132,000 ton 2005
79 Cuba 127,000 ton 2005
80 Tanzania 124,000 ton 2005
81 Ethiopia 121,000 ton 2005
82 Netherlands Antilles 118,000 ton 2005
83 Burma 110,000 ton 2005
84 New Caledonia 100,000 ton 2005
85 Mauritania 99,000 ton 2005
86 Brunei 92,000 ton 2005
=87 Argentina 91,000 ton 2005
=87 New Zealand 91,000 ton 2005
89 North Korea 83,000 ton 2005
90 Martinique 77,420 ton 2005
91 Guadeloupe 77,000 ton 2005
92 Bosnia and Herzegovina 74,000 ton 2005
93 Hungary 73,000 ton 2005
94 Paraguay 67,830 ton 2005
95 Cyprus 66,000 ton 2005
=96 Madagascar 60,000 ton 2005
=96 French Guiana 60,000 ton 2005
=96 Slovenia 60,000 ton 2005
99 Gabon 59,000 ton 2005
=100 Cameroon 58,000 ton 2005
=100 Zambia 58,000 ton 2005
=100 Kyrgyzstan 58,000 ton 2005
103 Guinea 56,000 ton 2005
104 Colombia 53,024 ton 2005
105 Ghana 51,000 ton 2005
=106 Lithuania 50,000 ton 2005
=106 Cambodia 50,000 ton 2005
=106 Uganda 50,000 ton 2005
109 Iceland 48,000 ton 2005
110 Mauritius 47,000 ton 2005
111 Estonia 46,000 ton 2005
=112 Netherlands 40,000 ton 2005
=112 Benin 40,000 ton 2005
114 Liberia 39,000 ton 2005
=115 Senegal 38,000 ton 2005
=115 Nicaragua 38,000 ton 2005
=117 Sierra Leone 35,000 ton 2005
=117 Seychelles 35,000 ton 2005
119 Guyana 34,770 ton 2005
120 Burkina Faso 33,000 ton 2005
121 French Polynesia 31,325 ton 2005
122 Togo 28,000 ton 2005
=123 Tajikistan 27,000 ton 2005
=123 Guinea-Bissau 27,000 ton 2005
125 Latvia 25,000 ton 2005
=126 Albania 22,000 ton 2005
=126 Western Sahara 22,000 ton 2005
128 Rwanda 20,000 ton 2005
=129 Bermuda 18,000 ton 2005
=129 Namibia 18,000 ton 2005
131 Georgia 16,000 ton 2005
132 Niger 14,000 ton 2005
133 Macau 13,000 ton 2005
=134 Eritrea 12,000 ton 2005
=134 Mali 12,000 ton 2005
=134 Angola 12,000 ton 2005
=134 Reunion 12,000 ton 2005
138 Mongolia 11,000 ton 2004
=139 Cote d'Ivoire 9,000 ton 2005
=139 Burundi 9,000 ton 2005
141 Mozambique 8,320 ton 2005
=142 Congo, Republic of the 7,000 ton 2005
=142 Uzbekistan 7,000 ton 2005
=142 Nepal 7,000 ton 2005
=145 Hong Kong 6,000 ton 2004
=145 Djibouti 6,000 ton 2001
=147 Belize 5,000 ton 2005
=147 Moldova 5,000 ton 2005
=147 Algeria 5,000 ton 2005
=147 Haiti 5,000 ton 2005
151 Barbados 4,268 ton 2005
152 Bolivia 4,000 ton 2002
153 Trinidad and Tobago 3,000 ton 2005
=154 Luxembourg 2,000 ton 2005
=154 Botswana 2,000 ton 2005
=154 Democratic Republic of the Congo 2,000 ton 2005
=154 Dominica 2,000 ton 2002
=158 The Gambia 1,000 ton 2005
=158 Malawi 1,000 ton 2005
=158 Armenia 1,000 ton 2004
=158 Fiji 1,000 ton 1990

Citation

Energy > Residual fuel oil > Net inland availability: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Residual fuel oil > Net inland availability

Follow us on Facebook to get interesting stats:

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We don't have any banner, Flash, animation, obnoxious sound, or popup ad. We do not implement these annoying types of ads!

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

Please add www.nationmaster.com to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×