×

Energy > Vegetal waste > Consumption by industry and construction per 1000: Countries Compared

DEFINITION: . Figures expressed per thousand population for the same year.

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 Cuba 438.43 ton 2005
2 Sweden 392.38 ton 2005
3 Hungary 150.46 ton 2005
4 South Africa 121.37 ton 2005
5 Netherlands 105.45 ton 2005
6 Estonia 96.93 ton 2005
7 Philippines 90.67 ton 2005
8 Ireland 90.02 ton 2005
9 Guatemala 88.99 ton 2005
10 Dominican Republic 86.34 ton 2005
11 Greece 76.88 ton 2005
12 El Salvador 73.39 ton 2005
13 Mexico 72.5 ton 2005
14 Poland 65.02 ton 2005
15 Papua New Guinea 64.8 ton 2005
16 India 64.18 ton 2005
17 Argentina 53.3 ton 2005
18 Thailand 46.81 ton 2005
19 Venezuela 41.45 ton 2005
20 Costa Rica 41.39 ton 2005
21 Croatia 40 ton 2005
22 Panama 38.22 ton 2005
23 Denmark 29.38 ton 2005
24 Uruguay 24.78 ton 2005
25 Haiti 24.2 ton 2005
26 Burma 20.29 ton 2005
27 Germany 13.58 ton 2002
28 Malaysia 12.18 ton 2005
29 Bulgaria 11.62 ton 2005
30 Cameroon 9.41 ton 2005
31 Iran 8.88 ton 2005
32 Morocco 7.57 ton 2005
33 Nicaragua 6.74 ton 1993
34 Brazil 5.84 ton 2005
35 Nepal 4.68 ton 2005
36 United Kingdom 3.78 ton 2005
37 Togo 2.6 ton 2005
38 Senegal 1.38 ton 1998
39 Lithuania 1.36 ton 1993
40 Peru 0.144 ton 2005

Citation

Energy > Vegetal waste > Consumption by industry and construction per 1000: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Vegetal waste > Consumption by industry and construction per 1000

Follow us on Facebook to get interesting stats: