×

Energy > Vegetal waste > Consumption by other industries and construction: Countries Compared

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 India 72.34 million ton 2005
2 Mexico 8.03 million ton 2005
3 Philippines 7.78 million ton 2005
4 South Africa 5.73 million ton 2005
5 Cuba 4.95 million ton 2005
6 Sweden 3.49 million ton 2005
7 Thailand 3.07 million ton 2005
8 Poland 2.48 million ton 2005
9 Argentina 2.06 million ton 2005
10 Netherlands 1.72 million ton 2005
11 Hungary 1.52 million ton 2005
12 Guatemala 1.13 million ton 2005
13 Germany 1.12 million ton 2002
14 Venezuela 1.11 million ton 2005
15 Brazil 1.05 million ton 2005
16 Burma 1.02 million ton 2005
17 Greece 853,680 ton 2005
18 Dominican Republic 806,720 ton 2005
19 Iran 623,000 ton 2005
20 El Salvador 445,680 ton 2005
21 Papua New Guinea 395,000 ton 2005
22 Ireland 374,480 ton 2005
23 Malaysia 314,880 ton 2005
24 Morocco 228,080 ton 2005
25 United Kingdom 227,600 ton 2005
26 Haiti 224,080 ton 2005
27 Costa Rica 178,800 ton 2005
28 Croatia 177,680 ton 2005
29 Cameroon 170,720 ton 2005
30 Denmark 159,200 ton 2005
31 Estonia 130,480 ton 2005
32 Panama 128,640 ton 2005
33 Nepal 118,320 ton 2005
34 Bulgaria 89,920 ton 2005
35 Uruguay 82,400 ton 2005
36 Nicaragua 30,000 ton 1993
37 Togo 14,400 ton 2005
38 Senegal 13,000 ton 1998
39 Lithuania 5,000 ton 1993
40 Peru 4,000 ton 2005

Citation

Energy > Vegetal waste > Consumption by other industries and construction: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Vegetal waste > Consumption by other industries and construction

Follow us on Facebook to get interesting stats: