×

Emerging markets Compared by Energy > Residual fuel oil > Consumption by other consumers

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 Mexico 824,000 ton 1998
2 India 763,000 ton 1999
3 South Africa 428,000 ton 2005
4 China 414,000 ton 2005
5 Russia 382,000 ton 2005
6 Malaysia 270,200 ton 2005
7 Philippines 231,000 ton 2005
8 Brazil 175,000 ton 2005
9 Romania 106,000 ton 2005
10 Venezuela 80,690 ton 2003
11 Poland 25,000 ton 2004
12 Argentina 23,000 ton 2005
13 Bulgaria 13,000 ton 2005
=14 Ukraine 9,000 ton 2005
=14 Latvia 9,000 ton 2005
16 Pakistan 8,000 ton 2004
=17 Estonia 5,000 ton 2005
=17 Chile 5,000 ton 2005
=19 Peru 3,000 ton 2005
=19 Thailand 3,000 ton 2005
=19 Hungary 3,000 ton 2005
22 Colombia 1,358 ton 2005
23 Lithuania 1,000 ton 2005

Citation

Emerging markets Compared by Energy > Residual fuel oil > Consumption by other consumers

NationMaster

Interesting observations about Energy > Residual fuel oil > Consumption by other consumers

Follow us on Facebook to get interesting stats: