×

Muslim countries Compared by Energy > Gas-diesel oils > Net inland availability

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 Iran 21.98 million ton 2005
2 Indonesia 18.68 million ton 2005
3 Saudi Arabia 12.88 million ton 2005
4 Turkey 10.03 million ton 2005
5 Egypt 8.91 million ton 2005
6 Malaysia 8.54 million ton 2005
7 Pakistan 7.39 million ton 2005
8 Algeria 6 million ton 2005
9 Iraq 5.77 million ton 2005
10 United Arab Emirates 3.82 million ton 2005
11 Syria 3.8 million ton 2005
12 Morocco 3.44 million ton 2005
13 Kazakhstan 2.17 million ton 2005
14 Yemen 2.04 million ton 2005
15 Bangladesh 1.88 million ton 2005
16 Jordan 1.87 million ton 2005
17 Libya 1.85 million ton 2005
18 Tunisia 1.8 million ton 2005
19 Nigeria 1.42 million ton 2005
20 Uzbekistan 1.33 million ton 2005
21 Azerbaijan 1.28 million ton 2005
22 Sudan 1.14 million ton 2005
23 Turkmenistan 962,000 ton 2005
24 Kuwait 830,000 ton 2005
25 Lebanon 823,000 ton 2005
26 Qatar 778,000 ton 2005
27 Albania 707,000 ton 2005
28 Senegal 445,000 ton 2005
29 Oman 377,000 ton 2005
30 Bahrain 314,000 ton 2005
31 Mauritania 238,000 ton 2005
32 Brunei 162,000 ton 2005
33 Kyrgyzstan 104,000 ton 2005
34 Afghanistan 90,000 ton 2005
35 Tajikistan 84,000 ton 2005
36 Guinea 79,000 ton 2005
37 Mali 37,000 ton 2005
38 Niger 32,600 ton 2005
39 Sierra Leone 30,000 ton 2005
40 Burkina Faso 28,000 ton 2005
41 The Gambia 16,000 ton 2005
=42 Chad 12,000 ton 2005
=42 Comoros 12,000 ton 2005
44 Somalia 10,000 ton 2005
45 Djibouti 8,000 ton 2005

Citation

Muslim countries Compared by Energy > Gas-diesel oils > Net inland availability

NationMaster

Interesting observations about Energy > Gas-diesel oils > Net inland availability

Follow us on Facebook to get interesting stats: