×

Energy > Aviation Gasoline > Bunkers per 1000: Countries Compared

DEFINITION: . Figures expressed per thousand population for the same year.

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 Palau 50.23 ton 2005
2 Grenada 29.14 ton 2005
3 Kiribati 11.05 ton 2005
4 Gabon 8.7 ton 2005
5 The Bahamas 6.08 ton 2005
6 French Polynesia 3.92 ton 2005
7 Barbados 3.78 ton 1997
8 Belize 3.68 ton 2005
9 Fiji 2.43 ton 2005
10 Solomon Islands 2.13 ton 2005
11 Senegal 1.51 ton 2005
12 Papua New Guinea 1.48 ton 2005
13 Estonia 1.46 ton 2000
14 Djibouti 1.29 ton 2005
15 Guinea 1.25 ton 2005
16 Jordan 1.11 ton 2005
17 Finland 0.987 ton 1993
18 Sierra Leone 0.977 ton 2005
19 Cameroon 0.861 ton 1995
20 Trinidad and Tobago 0.793 ton 1997
21 Israel 0.577 ton 2005
22 Cuba 0.531 ton 2005
23 Chad 0.499 ton 2005
24 Kuwait 0.435 ton 2005
25 Paraguay 0.407 ton 1996
26 Liberia 0.306 ton 2005
27 Democratic Republic of the Congo 0.296 ton 2005
28 Zambia 0.262 ton 2005
29 Central African Republic 0.252 ton 2005
30 Ghana 0.234 ton 2005
31 Iraq 0.228 ton 1990
32 Netherlands 0.186 ton 2002
33 Venezuela 0.15 ton 2005
34 Hungary 0.0991 ton 2005
35 Niger 0.0944 ton 1999
36 Mali 0.0837 ton 2005
37 Syria 0.0803 ton 1990
38 Poland 0.0786 ton 2005
39 Malaysia 0.0774 ton 2005
40 Sudan 0.0721 ton 2000
41 Iran 0.0713 ton 2005
42 Cote d'Ivoire 0.0575 ton 2005
43 Madagascar 0.0547 ton 2005
44 Yemen 0.0497 ton 2005
45 Tanzania 0.0294 ton 2000
46 Malawi 0.0263 ton 1999
47 United Kingdom 0.0166 ton 2005
48 Nigeria 0.0143 ton 2005
49 Ethiopia 0.0135 ton 2004

Citation

Energy > Aviation Gasoline > Bunkers per 1000: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Aviation Gasoline > Bunkers per 1000

Follow us on Facebook to get interesting stats: