×

Energy > Aviation Gasoline > Imports: Countries Compared

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 United States 80,000 ton 2005
2 Egypt 72,000 ton 1998
3 Ukraine 36,000 ton 1997
4 Australia 33,000 ton 2005
5 Mauritania 26,000 ton 2005
6 Democratic Republic of the Congo 22,000 ton 2005
7 Kyrgyzstan 19,000 ton 1995
=8 Mexico 18,000 ton 2005
=8 Germany 18,000 ton 2005
10 Guinea 16,000 ton 2005
11 New Zealand 14,000 ton 2005
12 Gabon 13,000 ton 2005
=13 United Kingdom 12,000 ton 2005
=13 Guadeloupe 12,000 ton 2005
=13 Slovakia 12,000 ton 2005
=16 Laos 11,000 ton 2005
=16 Argentina 11,000 ton 2005
=18 Israel 10,000 ton 2005
=18 Senegal 10,000 ton 2005
=18 Spain 10,000 ton 2005
=21 Finland 9,000 ton 2005
=21 Papua New Guinea 9,000 ton 2005
=21 Ethiopia 9,000 ton 2005
=24 Cuba 6,000 ton 2005
=24 Estonia 6,000 ton 2005
=24 Liberia 6,000 ton 2005
=24 Canada 6,000 ton 1997
=24 Thailand 6,000 ton 1994
=29 Sierra Leone 5,000 ton 2005
=29 Chad 5,000 ton 2005
=29 Burkina Faso 5,000 ton 2005
=29 Ghana 5,000 ton 2005
=29 Guatemala 5,000 ton 1995
=29 Haiti 5,000 ton 1994
=29 Latvia 5,000 ton 1993
=29 Iraq 5,000 ton 1990
=37 Belize 4,000 ton 2005
=37 Martinique 4,000 ton 2005
=37 The Bahamas 4,000 ton 2005
=37 Ecuador 4,000 ton 2003
=37 Honduras 4,000 ton 1995
=42 Costa Rica 3,000 ton 2005
=42 Cayman Islands 3,000 ton 2005
=42 Sweden 3,000 ton 2005
=42 Philippines 3,000 ton 2005
=42 Portugal 3,000 ton 2005
=42 Lebanon 3,000 ton 2005
=42 Grenada 3,000 ton 2005
=42 Hungary 3,000 ton 2005
=42 Zambia 3,000 ton 2005
=42 French Guiana 3,000 ton 2005
=42 Botswana 3,000 ton 2005
=42 Norway 3,000 ton 2005
=42 Libya 3,000 ton 1997
=42 Russia 3,000 ton 1997
=42 Cameroon 3,000 ton 1995
=42 Dominican Republic 3,000 ton 1995
=42 Austria 3,000 ton 1994
=59 Czech Republic 2,000 ton 2005
=59 Kenya 2,000 ton 2005
=59 Malaysia 2,000 ton 2005
=59 Nigeria 2,000 ton 2005
=59 Western Sahara 2,000 ton 2005
=59 Romania 2,000 ton 2005
=59 Fiji 2,000 ton 2005
=59 Belgium 2,000 ton 2005
=59 Uruguay 2,000 ton 2005
=59 Antigua and Barbuda 2,000 ton 2005
=59 Denmark 2,000 ton 2005
=59 Namibia 2,000 ton 2005
=59 Netherlands 2,000 ton 2004
=59 Sudan 2,000 ton 2000
=59 South Africa 2,000 ton 1999
=59 Panama 2,000 ton 1997
=59 El Salvador 2,000 ton 1995
=59 Pakistan 2,000 ton 1994
=59 Uganda 2,000 ton 1993
=59 Yugoslavia 2,000 ton 1991
=59 Faroe Islands 2,000 ton 1990
80 Paraguay 1,400 ton 2005
=81 Solomon Islands 1,000 ton 2005
=81 Sao Tome and Principe 1,000 ton 2005
=81 Peru 1,000 ton 2005
=81 Ireland 1,000 ton 2005
=81 Palau 1,000 ton 2005
=81 Mali 1,000 ton 2005
=81 Bulgaria 1,000 ton 2005
=81 Comoros 1,000 ton 2005
=81 Iceland 1,000 ton 2005
=81 Kiribati 1,000 ton 2005
=81 Croatia 1,000 ton 2005
=81 French Polynesia 1,000 ton 2005
=81 Djibouti 1,000 ton 2005
=81 Lithuania 1,000 ton 2005
=81 Cote d'Ivoire 1,000 ton 2005
=81 Central African Republic 1,000 ton 2005
=81 Kuwait 1,000 ton 2005
=81 Slovenia 1,000 ton 2005
=81 Poland 1,000 ton 2005
=81 Kazakhstan 1,000 ton 2005
=81 Madagascar 1,000 ton 2005
=81 Yemen 1,000 ton 2005
=81 Jamaica 1,000 ton 2005
=81 Zimbabwe 1,000 ton 2005
=81 South Korea 1,000 ton 2004
=81 Brazil 1,000 ton 2004
=81 Niger 1,000 ton 2004
=81 Indonesia 1,000 ton 2003
=81 Singapore 1,000 ton 2000
=81 Tanzania 1,000 ton 2000
=81 Tonga 1,000 ton 2000
=81 Saint Vincent and the Grenadines 1,000 ton 1999
=81 Nicaragua 1,000 ton 1999
=81 Algeria 1,000 ton 1998
=81 Togo 1,000 ton 1998
=81 Barbados 1,000 ton 1997
=81 Trinidad and Tobago 1,000 ton 1997
=81 Syria 1,000 ton 1996
=81 Greece 1,000 ton 1995
=81 Uzbekistan 1,000 ton 1993
=81 Suriname 1,000 ton 1993
=81 Morocco 1,000 ton 1992
=81 Luxembourg 1,000 ton 1992
=81 Congo, Republic of the 1,000 ton 1992
125 Malawi 200 ton 2003

Citation

Energy > Aviation Gasoline > Imports: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Aviation Gasoline > Imports

Follow us on Facebook to get interesting stats:

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We don't have any banner, Flash, animation, obnoxious sound, or popup ad. We do not implement these annoying types of ads!

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

Please add www.nationmaster.com to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×