×

Energy > Aviation Gasoline > Imports per 1000: Countries Compared

DEFINITION: . Figures expressed per thousand population for the same year.

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 Cayman Islands 61.7 ton 2005
2 Palau 50.23 ton 2005
3 Grenada 29.14 ton 2005
4 Antigua and Barbuda 24.22 ton 2005
5 Belize 14.71 ton 2005
6 The Bahamas 12.15 ton 2005
7 Kiribati 11.05 ton 2005
8 Tonga 10.21 ton 2000
9 Gabon 9.42 ton 2005
10 Saint Vincent and the Grenadines 9.27 ton 1999
11 Mauritania 8.26 ton 2005
12 Sao Tome and Principe 6.47 ton 2005
13 Estonia 4.46 ton 2005
14 Kyrgyzstan 4.17 ton 1995
15 French Polynesia 3.92 ton 2005
16 Barbados 3.78 ton 1997
17 New Zealand 3.39 ton 2005
18 Iceland 3.37 ton 2005
19 Luxembourg 2.55 ton 1992
20 Fiji 2.43 ton 2005
21 Suriname 2.36 ton 1993
22 Slovakia 2.23 ton 2005
23 Solomon Islands 2.13 ton 2005
24 Latvia 1.95 ton 1993
25 Laos 1.9 ton 2005
26 Liberia 1.83 ton 2005
27 Finland 1.72 ton 2005
28 Guinea 1.67 ton 2005
29 Comoros 1.66 ton 2005
30 Australia 1.62 ton 2005
31 Botswana 1.6 ton 2005
32 Papua New Guinea 1.48 ton 2005
33 Israel 1.44 ton 2005
34 Djibouti 1.29 ton 2005
35 Egypt 1.12 ton 1998
36 Namibia 0.987 ton 2005
37 Sierra Leone 0.977 ton 2005
38 Senegal 0.887 ton 2005
39 Trinidad and Tobago 0.793 ton 1997
40 Lebanon 0.752 ton 2005
41 Honduras 0.715 ton 1995
42 Ukraine 0.712 ton 1997
43 Panama 0.696 ton 1997
44 Costa Rica 0.694 ton 2005
45 Haiti 0.65 ton 1994
46 Norway 0.649 ton 2005
47 Libya 0.609 ton 1997
48 Uruguay 0.601 ton 2005
49 Cuba 0.531 ton 2005
50 Guatemala 0.501 ton 1995
51 Slovenia 0.5 ton 2005
52 Chad 0.499 ton 2005
53 Kuwait 0.435 ton 2005
54 Democratic Republic of the Congo 0.407 ton 2005
55 Austria 0.378 ton 1994
56 Jamaica 0.377 ton 2005
57 Dominican Republic 0.376 ton 1995
58 Burkina Faso 0.373 ton 2005
59 Denmark 0.369 ton 2005
60 El Salvador 0.348 ton 1995
61 Sweden 0.332 ton 2005
62 Ecuador 0.301 ton 2003
63 Hungary 0.297 ton 2005
64 Lithuania 0.293 ton 2005
65 Iraq 0.285 ton 1990
66 Argentina 0.285 ton 2005
67 Portugal 0.284 ton 2005
68 United States 0.271 ton 2005
69 Zambia 0.262 ton 2005
70 Central African Republic 0.252 ton 2005
71 Singapore 0.248 ton 2000
72 Ireland 0.24 ton 2005
73 Paraguay 0.237 ton 2005
74 Ghana 0.234 ton 2005
75 Spain 0.23 ton 2005
76 Croatia 0.225 ton 2005
77 Germany 0.218 ton 2005
78 Togo 0.216 ton 1998
79 Cameroon 0.215 ton 1995
80 Canada 0.2 ton 1997
81 United Kingdom 0.199 ton 2005
82 Nicaragua 0.199 ton 1999
83 Czech Republic 0.195 ton 2005
84 Belgium 0.191 ton 2005
85 Mexico 0.163 ton 2005
86 Bulgaria 0.129 ton 2005
87 Netherlands 0.123 ton 2004
88 Ethiopia 0.118 ton 2005
89 Uganda 0.103 ton 1993
90 Thailand 0.103 ton 1994
91 Greece 0.094 ton 1995
92 Romania 0.0924 ton 2005
93 Mali 0.0837 ton 2005
94 Niger 0.0787 ton 2004
95 Zimbabwe 0.0787 ton 2005
96 Malaysia 0.0774 ton 2005
97 Sudan 0.0721 ton 2000
98 Syria 0.0678 ton 1996
99 Kazakhstan 0.066 ton 2005
100 Cote d'Ivoire 0.0575 ton 2005
101 Kenya 0.0559 ton 2005
102 Madagascar 0.0547 ton 2005
103 Yemen 0.0497 ton 2005
104 South Africa 0.0466 ton 1999
105 Uzbekistan 0.0456 ton 1993
106 Morocco 0.0391 ton 1992
107 Peru 0.0361 ton 2005
108 Philippines 0.035 ton 2005
109 Algeria 0.0324 ton 1998
110 Tanzania 0.0294 ton 2000
111 Poland 0.0262 ton 2005
112 South Korea 0.0208 ton 2004
113 Russia 0.0204 ton 1997
114 Malawi 0.0163 ton 2003
115 Pakistan 0.0162 ton 1994
116 Nigeria 0.0143 ton 2005
117 Brazil 0.00543 ton 2004
118 Indonesia 0.00458 ton 2003

Citation

Energy > Aviation Gasoline > Imports per 1000: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Aviation Gasoline > Imports per 1000

Follow us on Facebook to get interesting stats:

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We don't have any banner, Flash, animation, obnoxious sound, or popup ad. We do not implement these annoying types of ads!

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

Please add www.nationmaster.com to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×