×

Energy > Aviation Gasoline > Production from refineries per 1000: Countries Compared

DEFINITION: . Figures expressed per thousand population for the same year.

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 Australia 5.15 ton 2005
2 Trinidad and Tobago 3.97 ton 1997
3 Netherlands 3.19 ton 2005
4 Canada 2.35 ton 2005
5 United States 2.35 ton 2005
6 Philippines 1.61 ton 1993
7 Iran 1.43 ton 2005
8 Finland 1.16 ton 1999
9 Jordan 1.11 ton 2005
10 Cameroon 1.08 ton 1995
11 Senegal 1.06 ton 2005
12 Algeria 0.736 ton 2005
13 Gabon 0.725 ton 2005
14 Libya 0.536 ton 2005
15 United Kingdom 0.531 ton 2005
16 Colombia 0.486 ton 2005
17 Hungary 0.394 ton 2002
18 South Africa 0.381 ton 2005
19 China 0.342 ton 2005
20 Bolivia 0.321 ton 2005
21 Chile 0.306 ton 2005
22 Uruguay 0.301 ton 2002
23 Spain 0.286 ton 2003
24 Brazil 0.263 ton 2005
25 Russia 0.258 ton 2005
26 Belgium 0.197 ton 1996
27 Czech Republic 0.196 ton 2003
28 Sudan 0.193 ton 1997
29 Venezuela 0.15 ton 2005
30 Azerbaijan 0.128 ton 1997
31 Poland 0.105 ton 2005
32 Egypt 0.0805 ton 1996
33 Uzbekistan 0.0764 ton 2005
34 Ukraine 0.0637 ton 2005
35 Argentina 0.0517 ton 2005
36 Japan 0.047 ton 2005
37 Romania 0.0462 ton 2005
38 Burma 0.023 ton 1992
39 Mexico 0.0181 ton 2005
40 Indonesia 0.0178 ton 2005

Citation

Energy > Aviation Gasoline > Production from refineries per 1000: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Aviation Gasoline > Production from refineries per 1000

Follow us on Facebook to get interesting stats: