×

Energy > Bagasse > Net inland availability per 1000: Countries Compared

DEFINITION: . Figures expressed per thousand population for the same year.

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 Swaziland 1,448.44 ton 1998
2 Saint Kitts and Nevis 1,322.78 ton 2005
3 Guyana 1,029.18 ton 2005
4 Australia 862.03 ton 2005
5 Vietnam 761.4 ton 2005
6 Guatemala 518.18 ton 2005
7 Barbados 508.77 ton 2005
8 Belize 426.6 ton 2005
9 Mauritius 382.87 ton 2005
10 Brazil 330.02 ton 2005
11 Costa Rica 300.69 ton 2005
12 Thailand 245.12 ton 2005
13 South Africa 169.5 ton 2005
14 Dominican Republic 165.68 ton 2005
15 Mexico 162.55 ton 2005
16 Bolivia 139.4 ton 2005
Former Spanish colonies average (profile) 128.14 ton 2005
17 Jamaica 126.4 ton 2005
18 Ecuador 118.89 ton 2005
19 El Salvador 118.73 ton 2005
20 Panama 112.9 ton 2005
21 Zimbabwe 110.22 ton 2005
22 Colombia 98.88 ton 2005
23 Venezuela 84.15 ton 2005
24 Trinidad and Tobago 82.5 ton 2005
25 Honduras 79.5 ton 2005
26 Suriname 75.73 ton 1995
27 Sudan 75.12 ton 2005
28 Argentina 70.9 ton 2005
29 Malawi 66.84 ton 2005
30 Zambia 66.26 ton 2005
31 Paraguay 64.6 ton 2005
32 Pakistan 56.97 ton 2005
33 Eritrea 56.48 ton 2005
34 Gabon 49.29 ton 2005
35 Peru 48.43 ton 2005
36 India 44.01 ton 2005
37 Kenya 41.92 ton 2005
38 Mozambique 41.17 ton 2005
39 Philippines 39.5 ton 2005
40 Samoa 38.9 ton 2005
41 Nicaragua 35.93 ton 2005
42 United States 30.55 ton 2005
43 Cote d'Ivoire 27.6 ton 2005
44 Indonesia 27.17 ton 2005
45 Senegal 25.82 ton 2005
46 Papua New Guinea 23.46 ton 2005
47 China 22.89 ton 2005
48 Egypt 22.64 ton 2005
49 Uganda 22.14 ton 2005
50 Uruguay 19.54 ton 2005
51 Iran 17.19 ton 2005
52 Cameroon 16.87 ton 2005
53 Nepal 16.76 ton 2005
54 Tanzania 11.66 ton 1996
55 Sri Lanka 11.5 ton 2005
56 Chad 10.98 ton 2005
57 Malaysia 10.1 ton 2005
58 Burma 9.74 ton 2005
59 Burkina Faso 9.69 ton 2005
60 Burundi 9.65 ton 2005
61 Mali 9.55 ton 2005
62 Morocco 9.06 ton 2005
63 Guinea 8.98 ton 2005
64 Angola 7.7 ton 1999
65 Somalia 5.79 ton 2005
66 Madagascar 4.87 ton 2005
67 Ethiopia 4.53 ton 2005
68 Sierra Leone 3.91 ton 2005
69 Democratic Republic of the Congo 3.62 ton 2005
70 Benin 3.4 ton 2005
71 Togo 2.89 ton 2005
72 Bangladesh 2.73 ton 2005
73 Haiti 1.73 ton 2005
74 Liberia 1.49 ton 1994
75 Rwanda 0.53 ton 1995
76 Nigeria 0.17 ton 2002

Citation

Energy > Bagasse > Net inland availability per 1000: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Bagasse > Net inland availability per 1000

Follow us on Facebook to get interesting stats:

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We don't have any banner, Flash, animation, obnoxious sound, or popup ad. We do not implement these annoying types of ads!

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

Please add www.nationmaster.com to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×