×

Energy > Bitumen Asphalt > Changes in stocks: Countries Compared

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 Bahrain 98,000 ton 2005
2 Taiwan 50,000 ton 2005
3 Thailand 48,000 ton 2004
4 Kuwait 40,000 ton 2005
5 Germany 30,000 ton 2005
6 Venezuela 26,000 ton 2005
7 Russia 21,000 ton 1998
8 Belarus 15,000 ton 2005
=9 Portugal 12,000 ton 2005
=9 Denmark 12,000 ton 2005
11 South Korea 7,000 ton 2005
=12 Tunisia 6,000 ton 2005
=12 Poland 6,000 ton 2005
=14 Georgia 5,000 ton 2002
=14 Israel 5,000 ton 1999
16 Trinidad and Tobago 4,000 ton 2005
=17 Austria 3,000 ton 2005
=17 Morocco 3,000 ton 2005
=17 Algeria 3,000 ton 2004
=17 Jordan 3,000 ton 1994
=21 Romania 2,000 ton 2005
=21 Spain 2,000 ton 2005
=21 Sri Lanka 2,000 ton 2005
=21 Latvia 2,000 ton 2004
=21 Uruguay 2,000 ton 2003
=21 Gabon 2,000 ton 2001
=27 Czech Republic 1,000 ton 2005
=27 New Zealand 1,000 ton 2005
=27 Uzbekistan 1,000 ton 1996
=30 Cyprus -1,000 ton 2005
=30 Brunei -1,000 ton 2005
=30 United Kingdom -1,000 ton 2005
=30 Lithuania -1,000 ton 2005
=30 Slovakia -1,000 ton 2005
=30 Azerbaijan -1,000 ton 2005
=30 Philippines -1,000 ton 2004
37 Costa Rica -1,913.9 ton 2004
=38 Netherlands -2,000 ton 2005
=38 El Salvador -2,000 ton 1995
=40 Estonia -3,000 ton 2005
=40 Belgium -3,000 ton 2005
=40 Hungary -3,000 ton 2005
=40 Greece -3,000 ton 2005
=40 Norway -3,000 ton 2005
=40 Bulgaria -3,000 ton 2000
=40 Argentina -3,000 ton 1991
=47 Croatia -4,000 ton 2005
=47 Nicaragua -4,000 ton 2005
=49 Australia -5,000 ton 2005
=49 Sweden -5,000 ton 2005
51 Ukraine -10,000 ton 2005
52 Turkey -12,000 ton 2005
=53 Japan -19,000 ton 2005
=53 Brazil -19,000 ton 2005
55 Canada -36,000 ton 2005
56 Singapore -135,000 ton 1994
57 Malaysia -156,000 ton 2004
58 United States -170,000 ton 2005

Citation

Energy > Bitumen Asphalt > Changes in stocks: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Bitumen Asphalt > Changes in stocks

Follow us on Facebook to get interesting stats:

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We don't have any banner, Flash, animation, obnoxious sound, or popup ad. We do not implement these annoying types of ads!

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

Please add www.nationmaster.com to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×