×

Energy > Bitumen Asphalt > Changes in stocks per million: Countries Compared

DEFINITION: . Figures expressed per million population for the same year.

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 Bahrain 111,422.64 ton 2005
2 Kuwait 17,419.22 ton 2005
3 Trinidad and Tobago 3,084.2 ton 2005
4 Denmark 2,214.25 ton 2005
5 Gabon 1,593.25 ton 2001
6 Belarus 1,552.31 ton 2005
7 Georgia 1,147.58 ton 2002
8 Portugal 1,137.5 ton 2005
9 Venezuela 972.84 ton 2005
10 Latvia 864.75 ton 2004
11 Israel 816.33 ton 1999
12 Jordan 738.73 ton 1994
13 Thailand 737.47 ton 2004
14 Uruguay 601.43 ton 2003
15 Tunisia 598.27 ton 2005
16 Austria 364.62 ton 2005
17 Germany 363.77 ton 2005
18 New Zealand 241.9 ton 2005
19 Poland 157.21 ton 2005
20 South Korea 145.42 ton 2005
21 Russia 142.96 ton 1998
22 Sri Lanka 101.81 ton 2005
23 Morocco 99.58 ton 2005
24 Czech Republic 97.7 ton 2005
25 Romania 92.45 ton 2005
26 Algeria 89.66 ton 2004
27 Spain 46.08 ton 2005
28 Uzbekistan 43.06 ton 1996
29 Philippines -11.872 ton 2004
30 United Kingdom -16.605 ton 2005
31 Argentina -90.702 ton 1991
32 Brazil -102.072 ton 2005
33 Azerbaijan -119.163 ton 2005
34 Netherlands -122.55 ton 2005
35 Japan -148.701 ton 2005
36 Turkey -177.14 ton 2005
37 Slovakia -185.632 ton 2005
38 Ukraine -212.291 ton 2005
39 Australia -245.161 ton 2005
40 Greece -270.174 ton 2005
41 Belgium -286.297 ton 2005
42 Lithuania -292.885 ton 2005
43 Hungary -297.411 ton 2005
44 El Salvador -347.946 ton 1995
45 Bulgaria -367.189 ton 2000
46 Costa Rica -450.718 ton 2004
47 Sweden -553.736 ton 2005
48 United States -575.264 ton 2005
49 Norway -648.888 ton 2005
50 Nicaragua -733.243 ton 2005
51 Croatia -900.495 ton 2005
52 Cyprus -968.442 ton 2005
53 Canada -1,114.137 ton 2005
54 Estonia -2,228.666 ton 2005
55 Brunei -2,718.758 ton 2005
56 Malaysia -6,150.185 ton 2004
57 Singapore -39,485.23 ton 1994

Citation

Energy > Bitumen Asphalt > Changes in stocks per million: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Bitumen Asphalt > Changes in stocks per million

Follow us on Facebook to get interesting stats:

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We don't have any banner, Flash, animation, obnoxious sound, or popup ad. We do not implement these annoying types of ads!

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

Please add www.nationmaster.com to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×