×

Energy > Bitumen Asphalt > Energy balance requirement per million: Countries Compared

DEFINITION: . Figures expressed per million population for the same year.

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 Iceland 138,170.89 ton 2005
2 Norway 69,431.06 ton 2005
3 Cyprus 68,759.41 ton 2005
4 Ireland 63,462.85 ton 2005
5 Brunei 40,781.37 ton 2005
6 Denmark 39,487.53 ton 2005
7 Slovenia 38,990.76 ton 2005
8 Luxembourg 32,247.11 ton 2005
9 Estonia 30,458.43 ton 2005
10 Portugal 30,238.62 ton 2005
11 Latvia 26,081.15 ton 2005
12 New Caledonia 25,598.03 ton 2005
13 Austria 22,484.67 ton 2005
14 Cayman Islands 20,566.4 ton 2005
15 Australia 19,661.87 ton 2005
Eurozone average (profile) 18,904.27 ton 2005
16 Bermuda 16,529.75 ton 1997
17 Slovakia 15,964.36 ton 2005
18 Tunisia 14,458.07 ton 2005
High income OECD countries average (profile) 13,941.41 ton 2005
19 Georgia 13,757.05 ton 2005
20 Malta 13,324.95 ton 1997
NATO countries average (profile) 13,023.16 ton 2005
21 Hong Kong 12,035.46 ton 2005
22 Finland 12,008.93 ton 2005
European Union average (profile) 10,817.44 ton 2005
23 Armenia 9,618.84 ton 2005
24 Uruguay 9,322.87 ton 2005
25 Saint Vincent and the Grenadines 9,195.49 ton 2005
26 Macau 8,544.29 ton 2005
27 Mauritius 8,043.42 ton 2005
28 Kazakhstan 7,856.33 ton 2005
29 French Polynesia 7,846.71 ton 2005
30 United States 7,475.05 ton 2005
31 Romania 7,072.08 ton 2005
32 Saint Lucia 6,622.78 ton 1997
33 Cameroon 6,604.65 ton 1995
34 Oman 6,343.35 ton 2005
35 Ukraine 6,177.67 ton 2005
36 Croatia 5,177.85 ton 2005
37 Netherlands 4,902 ton 2005
38 Algeria 4,357.95 ton 2005
39 Djibouti 3,917.59 ton 2004
40 New Zealand 3,386.63 ton 2005
41 Eritrea 3,090.19 ton 2005
42 Costa Rica 3,009.17 ton 2005
43 Kyrgyzstan 2,711.81 ton 2005
Former Soviet republics average (profile) 2,708.87 ton 1998
44 Bhutan 1,869.49 ton 1991
45 Honduras 1,609.46 ton 1995
46 Namibia 1,480 ton 2005
47 Dominican Republic 1,378.8 ton 1995
48 Indonesia 957.22 ton 2000
49 Nicaragua 733.24 ton 2005
50 Gabon 724.92 ton 2005
51 Paraguay 703.93 ton 2003
52 Guatemala 701.13 ton 1995
53 El Salvador 695.89 ton 1995
54 Togo 632.78 ton 1999
55 Botswana 579.74 ton 1999
56 Madagascar 546.74 ton 2005
57 Philippines 536 ton 2005
58 Nepal 514 ton 2005
59 Zimbabwe 429.58 ton 1995
60 Rwanda 424.2 ton 2005
61 Poland 393.03 ton 2005
62 Burundi 386.08 ton 2005
63 Nigeria 372.53 ton 2005
64 Sri Lanka 356.34 ton 2005
65 Liberia 305.83 ton 2005
66 Ghana 280.58 ton 2005
67 Senegal 266.17 ton 2005
68 Bulgaria 258.4 ton 2005
69 Central African Republic 252.47 ton 2005
70 Malawi 232.11 ton 2005
71 Turkey 162.38 ton 2005
72 Tajikistan 146.94 ton 2005
73 Ethiopia 124.69 ton 1999
74 Guinea 104.42 ton 2005
75 Chad 99.86 ton 2005
76 Czech Republic 97.7 ton 2005
77 Zambia 96.51 ton 2001
78 Brazil 85.96 ton 2005
79 Uganda 34.81 ton 2005
80 Bangladesh 17.41 ton 1993
81 India -1.151 ton 1990
82 Uzbekistan -83.157 ton 1998
83 Pakistan -94.954 ton 2005
84 Morocco -99.584 ton 2005
85 Kenya -167.665 ton 2005
86 Albania -295.476 ton 1994
87 United Kingdom -415.115 ton 2005
88 Jordan -738.734 ton 1994
89 Russia -844.117 ton 1998
90 Egypt -1,357.108 ton 2004
91 Argentina -1,527.505 ton 2003
92 Syria -2,752.187 ton 2005
93 Japan -3,067.941 ton 2005
94 Azerbaijan -3,694.06 ton 2005
95 Iran -4,133.858 ton 2005
96 Thailand -4,774.29 ton 2005
97 Germany -5,650.579 ton 2005
98 Israel -6,693.878 ton 1999
99 Spain -7,765.309 ton 2005
100 Lithuania -9,958.106 ton 2005
101 Belarus -10,452.241 ton 2005
102 Cote d'Ivoire -11,038.293 ton 2005
103 Greece -12,067.761 ton 2005
104 Hungary -16,258.446 ton 2005
105 Trinidad and Tobago -19,276.246 ton 2005
106 Venezuela -21,365.045 ton 2005
107 South Korea -23,972.745 ton 2005
108 Kuwait -26,564.311 ton 2005
109 Belgium -36,550.625 ton 2005
110 Canada -37,911.612 ton 2005
111 Sweden -38,983.022 ton 2005
112 Malaysia -69,030.988 ton 2005
113 Bahrain -414,992.485 ton 2005
114 Singapore -441,417.788 ton 2005

Citation

Energy > Bitumen Asphalt > Energy balance requirement per million: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Bitumen Asphalt > Energy balance requirement per million

Follow us on Facebook to get interesting stats:

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We don't have any banner, Flash, animation, obnoxious sound, or popup ad. We do not implement these annoying types of ads!

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

Please add www.nationmaster.com to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×