×

Energy > Bitumen Asphalt > Energy balance requirement: Countries Compared

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 United States 2.21 million ton 2005
2 Australia 401,000 ton 2005
3 Norway 321,000 ton 2005
4 Portugal 319,000 ton 2005
5 Ukraine 291,000 ton 2005
6 Ireland 264,000 ton 2005
7 Denmark 214,000 ton 2005
8 Indonesia 200,000 ton 2000
9 Austria 185,000 ton 2005
10 Romania 153,000 ton 2005
11 Algeria 148,000 ton 2005
12 Tunisia 145,000 ton 2005
13 Kazakhstan 119,000 ton 2005
14 Cameroon 92,000 ton 1995
15 Slovakia 86,000 ton 2005
16 Hong Kong 82,000 ton 2005
17 Netherlands 80,000 ton 2005
18 Slovenia 78,000 ton 2005
19 Cyprus 71,000 ton 2005
20 Finland 63,000 ton 2005
=21 Georgia 60,000 ton 2005
=21 Latvia 60,000 ton 2005
23 Nigeria 52,000 ton 2005
24 Philippines 46,000 ton 2005
=25 Estonia 41,000 ton 2005
=25 Iceland 41,000 ton 2005
27 Czechoslovakia 40,000 ton 1991
28 Uruguay 31,000 ton 2005
29 Reunion 30,000 ton 2005
30 Armenia 29,000 ton 2005
31 Croatia 23,000 ton 2005
=32 Guadeloupe 16,000 ton 2005
=32 Oman 16,000 ton 2005
=32 Brazil 16,000 ton 2005
=35 Brunei 15,000 ton 2005
=35 Poland 15,000 ton 2005
=35 Luxembourg 15,000 ton 2005
=35 Eritrea 15,000 ton 2005
=39 New Zealand 14,000 ton 2005
=39 Kyrgyzstan 14,000 ton 2005
=41 Costa Rica 13,000 ton 2005
=41 Nepal 13,000 ton 2005
=43 Turkey 11,000 ton 2005
=43 Dominican Republic 11,000 ton 1995
=45 Madagascar 10,000 ton 2005
=45 Mauritius 10,000 ton 2005
47 Honduras 9,000 ton 1995
48 Ethiopia 8,000 ton 1999
=49 Faroe Islands 7,000 ton 2005
=49 Sri Lanka 7,000 ton 2005
=49 Guatemala 7,000 ton 1995
=52 Ghana 6,000 ton 2005
=52 New Caledonia 6,000 ton 2005
=54 Congo, Republic of the 5,000 ton 2005
=54 Malta 5,000 ton 1997
=54 Zimbabwe 5,000 ton 1995
=57 Rwanda 4,000 ton 2005
=57 Martinique 4,000 ton 2005
=57 Macau 4,000 ton 2005
=57 Nicaragua 4,000 ton 2005
=57 Paraguay 4,000 ton 2003
=57 El Salvador 4,000 ton 1995
=63 Malawi 3,000 ton 2005
=63 Senegal 3,000 ton 2005
=63 Burundi 3,000 ton 2005
=63 Namibia 3,000 ton 2005
=63 Djibouti 3,000 ton 2004
=63 Togo 3,000 ton 1999
=69 Bulgaria 2,000 ton 2005
=69 French Polynesia 2,000 ton 2005
=69 Bangladesh 2,000 ton 1993
=72 Liberia 1,000 ton 2005
=72 Tajikistan 1,000 ton 2005
=72 Central African Republic 1,000 ton 2005
=72 Guinea 1,000 ton 2005
=72 French Guiana 1,000 ton 2005
=72 Gabon 1,000 ton 2005
=72 Saint Vincent and the Grenadines 1,000 ton 2005
=72 Czech Republic 1,000 ton 2005
=72 Cayman Islands 1,000 ton 2005
=72 Chad 1,000 ton 2005
=72 Uganda 1,000 ton 2005
=72 Zambia 1,000 ton 2001
=72 Botswana 1,000 ton 1999
=72 Saint Lucia 1,000 ton 1997
=72 Bermuda 1,000 ton 1997
=72 Saint Pierre and Miquelon 1,000 ton 1996
=72 Bhutan 1,000 ton 1991
=89 Albania -1,000 ton 1994
=89 India -1,000 ton 1990
91 Uzbekistan -2,000 ton 1998
=92 Morocco -3,000 ton 2005
=92 Jordan -3,000 ton 1994
Former Soviet republics average (profile) -3,333.333 ton 1998
Eurozone average (profile) -3,866.667 ton 2005
High income OECD countries average (profile) -4,653.846 ton 2005
94 Kenya -6,000 ton 2005
95 Yugoslavia -7,000 ton 2005
European Union average (profile) -9,000 ton 2005
96 Pakistan -15,000 ton 2005
=97 Trinidad and Tobago -25,000 ton 2005
=97 United Kingdom -25,000 ton 2005
99 Azerbaijan -31,000 ton 2005
100 Lithuania -34,000 ton 2005
101 Israel -41,000 ton 1999
102 Syria -50,000 ton 2005
NATO countries average (profile) -54,500 ton 2005
103 Argentina -58,000 ton 2003
104 Kuwait -61,000 ton 2005
105 Egypt -95,800 ton 2004
106 Belarus -101,000 ton 2005
107 Russia -124,000 ton 1998
108 Greece -134,000 ton 2005
109 Soviet Union -147,000 ton 1991
110 Hungary -164,000 ton 2005
111 Cote d'Ivoire -192,000 ton 2005
112 Iran -290,000 ton 2005
113 Thailand -313,000 ton 2005
114 Spain -337,000 ton 2005
115 Sweden -352,000 ton 2005
116 Bahrain -365,000 ton 2005
117 Belgium -383,000 ton 2005
118 Japan -392,000 ton 2005
119 Germany -466,000 ton 2005
120 Venezuela -571,000 ton 2005
121 Taiwan -943,000 ton 2005
122 Netherlands Antilles -1,038,000 ton 2005
123 South Korea -1,154,000 ton 2005
124 Canada -1,225,000 ton 2005
125 Malaysia -1,784,000 ton 2005
126 Singapore -1,883,000 ton 2005

Citation

Energy > Bitumen Asphalt > Energy balance requirement: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Bitumen Asphalt > Energy balance requirement

Follow us on Facebook to get interesting stats:

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We don't have any banner, Flash, animation, obnoxious sound, or popup ad. We do not implement these annoying types of ads!

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

Please add www.nationmaster.com to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×