×

Energy > Bitumen Asphalt > Exports: Countries Compared

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 Malaysia 2.21 million ton 2005
2 Singapore 1.89 million ton 2005
3 Canada 1.85 million ton 2005
4 South Korea 1.15 million ton 2005
5 Netherlands Antilles 1.04 million ton 2005
6 Taiwan 904,000 ton 2005
7 Germany 796,000 ton 2005
8 United States 650,000 ton 2005
9 Belgium 638,000 ton 2005
10 Spain 560,000 ton 2005
11 Venezuela 545,000 ton 2005
12 Sweden 494,000 ton 2005
13 Japan 411,000 ton 2005
14 Thailand 330,000 ton 2005
15 Iran 290,000 ton 2005
16 Bahrain 267,000 ton 2005
17 United Kingdom 242,000 ton 2005
18 Hungary 238,000 ton 2005
19 Netherlands 193,000 ton 2005
20 Cote d'Ivoire 192,000 ton 2005
21 Belarus 190,000 ton 2005
22 Czech Republic 187,000 ton 2005
=23 Austria 147,000 ton 2005
=23 Soviet Union 147,000 ton 1991
=25 Poland 137,000 ton 2005
=25 Greece 137,000 ton 2005
27 Kazakhstan 128,000 ton 2005
28 Russia 122,000 ton 1998
29 Portugal 117,000 ton 2005
30 Egypt 96,000 ton 2004
31 Finland 89,000 ton 2005
32 Croatia 87,000 ton 2005
33 Lithuania 62,000 ton 2005
34 Argentina 58,000 ton 2003
35 Syria 50,000 ton 2005
36 Israel 36,000 ton 1999
37 Azerbaijan 32,000 ton 2005
38 Slovakia 27,000 ton 2005
=39 Kuwait 21,000 ton 2005
=39 Trinidad and Tobago 21,000 ton 2005
41 Pakistan 15,000 ton 2005
42 Brazil 10,000 ton 2005
=43 Ukraine 8,000 ton 2005
=43 Bulgaria 8,000 ton 2004
=45 Yugoslavia 7,000 ton 2005
=45 Uruguay 7,000 ton 1992
47 Kenya 6,000 ton 2005
48 Nicaragua 4,000 ton 2005
=49 Brunei 3,000 ton 2004
=49 Kyrgyzstan 3,000 ton 2002
=51 Norway 2,000 ton 2005
=51 Slovenia 2,000 ton 2005
=51 Philippines 2,000 ton 2003
=51 Uzbekistan 2,000 ton 1998
=51 New Zealand 2,000 ton 1998
=51 El Salvador 2,000 ton 1993
=57 Turkey 1,000 ton 2005
=57 Romania 1,000 ton 2005
=57 Denmark 1,000 ton 2005
=57 Australia 1,000 ton 2005
=57 Hong Kong 1,000 ton 2003
=57 Ireland 1,000 ton 1997
=57 Albania 1,000 ton 1994
=57 Latvia 1,000 ton 1993
=57 India 1,000 ton 1990

Citation

Energy > Bitumen Asphalt > Exports: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Bitumen Asphalt > Exports

Follow us on Facebook to get interesting stats:

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We don't have any banner, Flash, animation, obnoxious sound, or popup ad. We do not implement these annoying types of ads!

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

Please add www.nationmaster.com to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×