×

Energy > Bitumen Asphalt > Gross inland availability per 1000: Countries Compared

DEFINITION: . Figures expressed per thousand population for the same year.

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 Iceland 138.17 ton 2005
2 United States 111.75 ton 2005
3 Canada 105.07 ton 2005
4 Austria 79.12 ton 2005
5 Saudi Arabia 78.17 ton 2005
6 Finland 71.29 ton 2005
7 Norway 69.43 ton 2005
8 Cyprus 68.76 ton 2005
9 Portugal 66.83 ton 2005
10 Kuwait 66.63 ton 2005
11 Belgium 66.13 ton 2005
12 Ireland 63.46 ton 2005
13 Spain 59.06 ton 2005
14 Sweden 53.71 ton 2005
15 Czech Republic 52.46 ton 2005
High income OECD countries average (profile) 51.67 ton 2005
16 Bahrain 51.16 ton 2005
17 Iran 49.83 ton 2005
Eurozone average (profile) 48.02 ton 2005
18 Croatia 45.93 ton 2005
NATO countries average (profile) 44.4 ton 2005
European Union average (profile) 43.21 ton 2005
19 Venezuela 41.83 ton 2005
Non-religious countries average (profile) 41.55 ton 2005
20 Brunei 40.78 ton 2005
21 Australia 40.75 ton 2005
22 Denmark 39.49 ton 2005
23 Japan 39.16 ton 2005
24 Slovenia 38.99 ton 2005
25 Germany 38.01 ton 2005
26 Lithuania 37.78 ton 2005
27 Belarus 35.39 ton 2005
28 Russia 34.83 ton 2005
OPEC countries average (profile) 33.04 ton 2005
29 Luxembourg 32.25 ton 2005
30 New Zealand 31.69 ton 2005
31 United Kingdom 31.33 ton 2005
32 Hungary 31.03 ton 2005
33 Chile 30.6 ton 2005
34 Estonia 30.46 ton 2005
35 Poland 30.24 ton 2005
36 Libya 30.21 ton 2005
37 Netherlands 29.9 ton 2005
38 South Korea 27.59 ton 2005
Middle Eastern and North Africa average (profile) 27.43 ton 2005
39 Albania 27.22 ton 2005
40 Turkey 26.16 ton 2005
41 Latvia 26.08 ton 2005
42 New Caledonia 25.6 ton 2005
43 Slovakia 25.06 ton 2005
44 Greece 24.86 ton 2005
45 Bulgaria 23.64 ton 2005
46 Singapore 21.57 ton 2005
47 Jordan 21.07 ton 2005
48 Cayman Islands 20.57 ton 2005
49 Israel 19.91 ton 2005
Emerging markets average (profile) 19.28 ton 2005
50 Syria 19.27 ton 2005
51 Barbados 18.9 ton 1997
Former Soviet republics average (profile) 18.38 ton 2005
52 Iraq 17.93 ton 2005
53 Argentina 17.23 ton 2005
54 South Africa 16.99 ton 2005
55 Bermuda 16.53 ton 1997
56 Ukraine 15.75 ton 2005
57 Georgia 15.59 ton 2005
58 Kazakhstan 15.05 ton 2005
59 Tunisia 14.46 ton 2005
60 Romania 14.33 ton 2005
61 Malta 13.32 ton 1997
62 Malaysia 13.16 ton 2005
63 Egypt 12.61 ton 2005
64 Uruguay 12.33 ton 2005
65 Hong Kong 12.04 ton 2005
66 Thailand 11.9 ton 2005
67 Algeria 11.84 ton 2005
68 Gabon 11.6 ton 2005
69 Azerbaijan 11.56 ton 2005
70 Mexico 11.07 ton 1990
71 Armenia 9.62 ton 2005
72 Saint Vincent and the Grenadines 9.2 ton 2005
73 Ecuador 9.01 ton 1995
74 Macau 8.54 ton 2005
75 Mauritius 8.04 ton 2005
76 French Polynesia 7.85 ton 2005
77 Brazil 7.71 ton 2005
78 Colombia 7.68 ton 1994
79 China 7.08 ton 2005
80 Saint Lucia 6.62 ton 1997
Former Spanish colonies average (profile) 6.53 ton 1994
81 Morocco 6.47 ton 2005
82 Oman 6.34 ton 2005
83 Costa Rica 6.02 ton 2005
84 Yemen 5.61 ton 2005
85 Nicaragua 4.58 ton 2005
86 El Salvador 4.18 ton 1995
87 Peru 4.06 ton 2001
88 Uzbekistan 3.97 ton 2005
89 Djibouti 3.92 ton 2004
90 Cuba 3.81 ton 2005
91 Panama 3.63 ton 1995
92 Jamaica 3.4 ton 2005
93 India 3.17 ton 2005
94 Eritrea 3.09 ton 2005
95 Sri Lanka 3 ton 2005
96 Kyrgyzstan 2.71 ton 2005
97 Indonesia 1.92 ton 2005
98 Bhutan 1.87 ton 1991
99 Pakistan 1.78 ton 2005
100 Honduras 1.61 ton 1995
101 Trinidad and Tobago 1.54 ton 2005
102 Namibia 1.48 ton 2005
South Asia average (profile) 1.42 ton 1991
103 Dominican Republic 1.38 ton 1995
104 Paraguay 0.704 ton 2003
105 Guatemala 0.701 ton 1995
106 Togo 0.633 ton 1999
107 Bangladesh 0.605 ton 1994
108 Botswana 0.58 ton 1999
109 Madagascar 0.547 ton 2005
110 Philippines 0.536 ton 2005
111 Nepal 0.514 ton 2005
112 Nigeria 0.509 ton 2005
113 Cote d'Ivoire 0.46 ton 2005
114 Zambia 0.436 ton 2005
115 Zimbabwe 0.43 ton 1995
116 Rwanda 0.424 ton 2005
117 Angola 0.423 ton 2005
118 Burundi 0.386 ton 2005
119 Liberia 0.306 ton 2005
120 Ghana 0.281 ton 2005
121 Cameroon 0.276 ton 2005
122 Senegal 0.266 ton 2005
123 Central African Republic 0.252 ton 2005
124 Kenya 0.251 ton 2005
125 Malawi 0.232 ton 2005
126 Bolivia 0.214 ton 2005
127 Ethiopia 0.156 ton 1999
128 Tajikistan 0.147 ton 2005
129 Guinea 0.104 ton 2005
130 Chad 0.0999 ton 2005
131 Uganda 0.0348 ton 2005

Citation

Energy > Bitumen Asphalt > Gross inland availability per 1000: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Bitumen Asphalt > Gross inland availability per 1000

Follow us on Facebook to get interesting stats:

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We don't have any banner, Flash, animation, obnoxious sound, or popup ad. We do not implement these annoying types of ads!

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

Please add www.nationmaster.com to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×