×

Energy > Bitumen Asphalt > Gross inland availability: Countries Compared

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 United States 33.02 million ton 2005
2 Soviet Union 15.95 million ton 1991
3 China 9.23 million ton 2005
4 Japan 5 million ton 2005
5 Russia 4.99 million ton 2005
6 India 3.58 million ton 2005
7 Iran 3.5 million ton 2005
8 Canada 3.4 million ton 2005
9 Germany 3.13 million ton 2005
10 Spain 2.56 million ton 2005
High income OECD countries average (profile) 2.09 million ton 2005
Non-religious countries average (profile) 2.05 million ton 2005
11 Saudi Arabia 1.93 million ton 2005
12 United Kingdom 1.89 million ton 2005
13 Turkey 1.77 million ton 2005
14 Brazil 1.44 million ton 2005
15 South Korea 1.33 million ton 2005
Emerging markets average (profile) 1.31 million ton 2005
16 Poland 1.15 million ton 2005
17 Venezuela 1.12 million ton 2005
18 Mexico 953,000 ton 1990
19 Czechoslovakia 950,000 ton 1991
20 Egypt 905,000 ton 2005
OPEC countries average (profile) 870,777.78 ton 2005
21 Australia 831,000 ton 2005
22 South Africa 802,000 ton 2005
23 Thailand 780,000 ton 2005
NATO countries average (profile) 749,440 ton 2005
24 Ukraine 742,000 ton 2005
25 East Germany 730,000 ton 1990
26 Portugal 705,000 ton 2005
27 Belgium 693,000 ton 2005
28 Argentina 666,000 ton 2005
29 Austria 651,000 ton 2005
Eurozone average (profile) 636,600 ton 2005
European Union average (profile) 598,600 ton 2005
Middle Eastern and North Africa average (profile) 577,466.67 ton 2005
30 Czech Republic 537,000 ton 2005
Former Soviet republics average (profile) 526,230.77 ton 2005
31 Chile 500,000 ton 2005
32 Iraq 491,000 ton 2005
33 Netherlands 488,000 ton 2005
34 Sweden 485,000 ton 2005
South Asia average (profile) 473,500 ton 1991
35 Taiwan 432,000 ton 2005
36 Indonesia 430,000 ton 2005
37 Algeria 402,000 ton 2005
38 Finland 374,000 ton 2005
39 Syria 350,000 ton 2005
40 Belarus 342,000 ton 2005
41 Malaysia 340,000 ton 2005
42 Norway 321,000 ton 2005
43 Hungary 313,000 ton 2005
44 Romania 310,000 ton 2005
45 Pakistan 281,000 ton 2005
=46 Greece 276,000 ton 2005
=46 Colombia 276,000 ton 1994
48 Ireland 264,000 ton 2005
49 Kazakhstan 228,000 ton 2005
50 Denmark 214,000 ton 2005
51 Croatia 204,000 ton 2005
52 Morocco 195,000 ton 2005
53 Bulgaria 183,000 ton 2005
54 Libya 169,000 ton 2005
55 Kuwait 153,000 ton 2005
56 Tunisia 145,000 ton 2005
57 Israel 138,000 ton 2005
58 Slovakia 135,000 ton 2005
59 New Zealand 131,000 ton 2005
60 Lithuania 129,000 ton 2005
Former Spanish colonies average (profile) 115,176.47 ton 1994
61 Jordan 114,000 ton 2005
62 Yemen 113,000 ton 2005
63 Peru 107,000 ton 2001
64 Uzbekistan 104,000 ton 2005
65 Ecuador 102,000 ton 1995
66 Azerbaijan 97,000 ton 2005
67 Singapore 92,000 ton 2005
68 Albania 87,000 ton 2005
69 Yugoslavia 84,000 ton 2005
70 Hong Kong 82,000 ton 2005
71 Slovenia 78,000 ton 2005
=72 Cyprus 71,000 ton 2005
=72 Nigeria 71,000 ton 2005
=72 Bangladesh 71,000 ton 1994
75 Georgia 68,000 ton 2005
76 Latvia 60,000 ton 2005
77 Sri Lanka 59,000 ton 2005
78 Philippines 46,000 ton 2005
79 Bahrain 45,000 ton 2005
80 Cuba 43,000 ton 2005
=81 Uruguay 41,000 ton 2005
=81 Estonia 41,000 ton 2005
=81 Iceland 41,000 ton 2005
84 Reunion 30,000 ton 2005
85 Armenia 29,000 ton 2005
86 Costa Rica 26,000 ton 2005
87 Nicaragua 25,000 ton 2005
88 El Salvador 24,000 ton 1995
=89 Gabon 16,000 ton 2005
=89 Oman 16,000 ton 2005
=89 Guadeloupe 16,000 ton 2005
=92 Brunei 15,000 ton 2005
=92 Eritrea 15,000 ton 2005
=92 Luxembourg 15,000 ton 2005
95 Kyrgyzstan 14,000 ton 2005
96 Nepal 13,000 ton 2005
97 Dominican Republic 11,000 ton 1995
=98 Mauritius 10,000 ton 2005
=98 Madagascar 10,000 ton 2005
=98 Ethiopia 10,000 ton 1999
=98 Panama 10,000 ton 1995
=102 Kenya 9,000 ton 2005
=102 Jamaica 9,000 ton 2005
=102 Honduras 9,000 ton 1995
105 Cote d'Ivoire 8,000 ton 2005
=106 Faroe Islands 7,000 ton 2005
=106 Angola 7,000 ton 2005
=106 Guatemala 7,000 ton 1995
=109 New Caledonia 6,000 ton 2005
=109 Ghana 6,000 ton 2005
=109 Netherlands Antilles 6,000 ton 2005
=112 Zambia 5,000 ton 2005
=112 Congo, Republic of the 5,000 ton 2005
=112 Cameroon 5,000 ton 2005
=112 Malta 5,000 ton 1997
=112 Barbados 5,000 ton 1997
=112 Zimbabwe 5,000 ton 1995
=118 Macau 4,000 ton 2005
=118 Martinique 4,000 ton 2005
=118 Rwanda 4,000 ton 2005
=118 Paraguay 4,000 ton 2003
=122 Namibia 3,000 ton 2005
=122 Burundi 3,000 ton 2005
=122 Senegal 3,000 ton 2005
=122 Malawi 3,000 ton 2005
=122 Djibouti 3,000 ton 2004
=122 Togo 3,000 ton 1999
=128 French Polynesia 2,000 ton 2005
=128 Bolivia 2,000 ton 2005
=128 Trinidad and Tobago 2,000 ton 2005
=131 Liberia 1,000 ton 2005
=131 Uganda 1,000 ton 2005
=131 Chad 1,000 ton 2005
=131 Cayman Islands 1,000 ton 2005
=131 Saint Vincent and the Grenadines 1,000 ton 2005
=131 French Guiana 1,000 ton 2005
=131 Guinea 1,000 ton 2005
=131 Central African Republic 1,000 ton 2005
=131 Tajikistan 1,000 ton 2005
=131 Botswana 1,000 ton 1999
=131 Bermuda 1,000 ton 1997
=131 Saint Lucia 1,000 ton 1997
=131 Saint Pierre and Miquelon 1,000 ton 1996
=131 Bhutan 1,000 ton 1991

Citation

Energy > Bitumen Asphalt > Gross inland availability: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Bitumen Asphalt > Gross inland availability

Follow us on Facebook to get interesting stats:

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We don't have any banner, Flash, animation, obnoxious sound, or popup ad. We do not implement these annoying types of ads!

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

Please add www.nationmaster.com to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×