×

Energy > Bitumen Asphalt > Imports: Countries Compared

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 United States 2.69 million ton 2005
2 Canada 592,000 ton 2005
3 Portugal 448,000 ton 2005
4 Malaysia 424,000 ton 2005
5 Australia 397,000 ton 2005
6 Germany 360,000 ton 2005
7 Austria 335,000 ton 2005
8 Norway 320,000 ton 2005
9 Ukraine 289,000 ton 2005
10 Netherlands 271,000 ton 2005
11 Ireland 264,000 ton 2005
12 Belgium 252,000 ton 2005
13 Kazakhstan 247,000 ton 2005
14 Denmark 227,000 ton 2005
15 Spain 225,000 ton 2005
High income OECD countries average (profile) 221,120 ton 2001
16 United Kingdom 216,000 ton 2005
17 Indonesia 200,000 ton 2000
18 Czech Republic 189,000 ton 2005
19 Soviet Union 185,000 ton 1990
NATO countries average (profile) 180,272.73 ton 2005
European Union average (profile) 165,458.33 ton 2005
20 Poland 158,000 ton 2005
21 Romania 156,000 ton 2005
22 Finland 152,000 ton 2005
23 Tunisia 151,000 ton 2005
24 Algeria 148,000 ton 2005
25 Sweden 137,000 ton 2005
26 Slovakia 112,000 ton 2005
27 Croatia 106,000 ton 2005
28 Belarus 104,000 ton 2005
29 Cameroon 92,000 ton 1995
30 Hong Kong 82,000 ton 2005
31 Slovenia 80,000 ton 2005
32 Hungary 71,000 ton 2005
33 Cyprus 70,000 ton 2005
=34 Georgia 60,000 ton 2005
=34 Latvia 60,000 ton 2005
36 Nigeria 52,000 ton 2005
37 Philippines 46,000 ton 2005
38 Iceland 41,000 ton 2005
39 Czechoslovakia 40,000 ton 1991
40 Estonia 38,000 ton 2005
41 Uruguay 31,000 ton 2005
42 Reunion 30,000 ton 2005
43 Armenia 29,000 ton 2005
44 Lithuania 27,000 ton 2005
45 Morocco 24,000 ton 2004
46 South Korea 23,000 ton 2004
47 Russia 19,000 ton 1998
48 Thailand 17,000 ton 2005
=49 Oman 16,000 ton 2005
=49 Guadeloupe 16,000 ton 2005
=51 New Zealand 15,000 ton 2005
=51 Luxembourg 15,000 ton 2005
=51 Eritrea 15,000 ton 2005
=54 Kyrgyzstan 14,000 ton 2005
=54 Brunei 14,000 ton 2005
=56 Nepal 13,000 ton 2005
=56 Costa Rica 13,000 ton 2005
=58 Taiwan 11,000 ton 2005
=58 Dominican Republic 11,000 ton 1995
=60 Madagascar 10,000 ton 2005
=60 Mauritius 10,000 ton 2005
=60 Cote d'Ivoire 10,000 ton 1991
=63 Sri Lanka 9,000 ton 2005
=63 Honduras 9,000 ton 1995
65 Ethiopia 8,000 ton 1999
=66 Faroe Islands 7,000 ton 2005
=66 Brazil 7,000 ton 2005
=66 Guatemala 7,000 ton 1995
=69 Ghana 6,000 ton 2005
=69 New Caledonia 6,000 ton 2005
=71 Singapore 5,000 ton 2005
=71 Congo, Republic of the 5,000 ton 2005
=71 Malta 5,000 ton 1997
=71 Zimbabwe 5,000 ton 1995
=75 Macau 4,000 ton 2005
=75 Nicaragua 4,000 ton 2005
=75 Martinique 4,000 ton 2005
=75 Rwanda 4,000 ton 2005
=75 Paraguay 4,000 ton 2003
=75 Kuwait 4,000 ton 1990
=81 Namibia 3,000 ton 2005
=81 Burundi 3,000 ton 2005
=81 Malawi 3,000 ton 2005
=81 Senegal 3,000 ton 2005
=81 Djibouti 3,000 ton 2004
=81 Togo 3,000 ton 1999
=87 French Polynesia 2,000 ton 2005
=87 Bulgaria 2,000 ton 2005
=87 El Salvador 2,000 ton 1995
=87 Bangladesh 2,000 ton 1993
=91 Gabon 1,000 ton 2005
=91 Tajikistan 1,000 ton 2005
=91 Liberia 1,000 ton 2005
=91 French Guiana 1,000 ton 2005
=91 Uganda 1,000 ton 2005
=91 Chad 1,000 ton 2005
=91 Cayman Islands 1,000 ton 2005
=91 Guinea 1,000 ton 2005
=91 Central African Republic 1,000 ton 2005
=91 Saint Vincent and the Grenadines 1,000 ton 2005
=91 Japan 1,000 ton 2004
=91 Azerbaijan 1,000 ton 2003
=91 Zambia 1,000 ton 2001
=91 Botswana 1,000 ton 1999
=91 Kenya 1,000 ton 1997
=91 Saint Lucia 1,000 ton 1997
=91 Bermuda 1,000 ton 1997
=91 Saint Pierre and Miquelon 1,000 ton 1996
=91 Bhutan 1,000 ton 1991
110 Egypt 200 ton 2004

Citation

Energy > Bitumen Asphalt > Imports: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Bitumen Asphalt > Imports

Follow us on Facebook to get interesting stats:

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We don't have any banner, Flash, animation, obnoxious sound, or popup ad. We do not implement these annoying types of ads!

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

Please add www.nationmaster.com to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×