×

Energy > Bitumen Asphalt > Imports per 1000: Countries Compared

DEFINITION: . Figures expressed per thousand population for the same year.

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 Iceland 138.17 ton 2005
2 Norway 69.21 ton 2005
3 Cyprus 67.79 ton 2005
4 Ireland 63.46 ton 2005
5 Portugal 42.47 ton 2005
6 Denmark 41.89 ton 2005
7 Austria 40.72 ton 2005
8 Slovenia 39.99 ton 2005
9 Brunei 38.06 ton 2005
10 Luxembourg 32.25 ton 2005
11 Finland 28.97 ton 2005
12 Estonia 28.23 ton 2005
NATO countries average (profile) 26.37 ton 2005
13 Latvia 26.08 ton 2005
14 New Caledonia 25.6 ton 2005
15 Belgium 24.05 ton 2005
16 Croatia 23.86 ton 2005
European Union average (profile) 23.77 ton 2005
High income OECD countries average (profile) 22.45 ton 2001
17 Slovakia 20.79 ton 2005
18 Cayman Islands 20.57 ton 2005
19 Australia 19.47 ton 2005
20 Czech Republic 18.46 ton 2005
21 Canada 18.32 ton 2005
22 Netherlands 16.61 ton 2005
23 Bermuda 16.53 ton 1997
24 Malaysia 16.41 ton 2005
25 Kazakhstan 16.31 ton 2005
26 Sweden 15.17 ton 2005
27 Tunisia 15.06 ton 2005
28 Georgia 13.76 ton 2005
29 Malta 13.32 ton 1997
30 Hong Kong 12.04 ton 2005
31 Belarus 10.76 ton 2005
32 Armenia 9.62 ton 2005
33 Uruguay 9.32 ton 2005
34 Saint Vincent and the Grenadines 9.2 ton 2005
35 United States 9.1 ton 2005
36 Macau 8.54 ton 2005
37 Mauritius 8.04 ton 2005
38 Lithuania 7.91 ton 2005
39 French Polynesia 7.85 ton 2005
40 Romania 7.21 ton 2005
41 Hungary 7.04 ton 2005
42 Saint Lucia 6.62 ton 1997
43 Cameroon 6.6 ton 1995
44 Oman 6.34 ton 2005
45 Ukraine 6.14 ton 2005
46 Spain 5.18 ton 2005
47 Germany 4.37 ton 2005
48 Algeria 4.36 ton 2005
49 Poland 4.14 ton 2005
50 Djibouti 3.92 ton 2004
51 New Zealand 3.63 ton 2005
52 United Kingdom 3.59 ton 2005
53 Eritrea 3.09 ton 2005
54 Costa Rica 3.01 ton 2005
55 Kyrgyzstan 2.71 ton 2005
56 Kuwait 1.94 ton 1990
57 Bhutan 1.87 ton 1991
58 Honduras 1.61 ton 1995
59 Namibia 1.48 ton 2005
60 Dominican Republic 1.38 ton 1995
61 Singapore 1.17 ton 2005
62 Indonesia 0.957 ton 2000
63 Morocco 0.804 ton 2004
64 Cote d'Ivoire 0.798 ton 1991
65 Nicaragua 0.733 ton 2005
66 Gabon 0.725 ton 2005
67 Paraguay 0.704 ton 2003
68 Guatemala 0.701 ton 1995
69 Togo 0.633 ton 1999
70 Botswana 0.58 ton 1999
71 Madagascar 0.547 ton 2005
72 Philippines 0.536 ton 2005
73 Nepal 0.514 ton 2005
74 South Korea 0.479 ton 2004
75 Sri Lanka 0.458 ton 2005
76 Zimbabwe 0.43 ton 1995
77 Rwanda 0.424 ton 2005
78 Burundi 0.386 ton 2005
79 Nigeria 0.373 ton 2005
80 El Salvador 0.348 ton 1995
81 Liberia 0.306 ton 2005
82 Ghana 0.281 ton 2005
83 Senegal 0.266 ton 2005
84 Thailand 0.259 ton 2005
85 Bulgaria 0.258 ton 2005
86 Central African Republic 0.252 ton 2005
87 Malawi 0.232 ton 2005
88 Tajikistan 0.147 ton 2005
89 Russia 0.129 ton 1998
90 Ethiopia 0.125 ton 1999
91 Azerbaijan 0.121 ton 2003
92 Guinea 0.104 ton 2005
93 Chad 0.0999 ton 2005
94 Zambia 0.0965 ton 2001
95 Brazil 0.0376 ton 2005
96 Uganda 0.0348 ton 2005
97 Kenya 0.0345 ton 1997
98 Bangladesh 0.0174 ton 1993
99 Japan 0.00783 ton 2004
100 Egypt 0.00283 ton 2004

Citation

Energy > Bitumen Asphalt > Imports per 1000: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Bitumen Asphalt > Imports per 1000

Follow us on Facebook to get interesting stats:

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We don't have any banner, Flash, animation, obnoxious sound, or popup ad. We do not implement these annoying types of ads!

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

Please add www.nationmaster.com to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×