×

Energy > Bitumen Asphalt > Total > Production per 1000: Countries Compared

DEFINITION: . Figures expressed per thousand population for the same year.

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 Bahrain 466.16 ton 2005
2 Singapore 462.98 ton 2005
3 Canada 142.98 ton 2005
4 United States 104.28 ton 2005
5 Belgium 102.69 ton 2005
6 Kuwait 93.19 ton 2005
7 Sweden 92.7 ton 2005
8 Malaysia 82.19 ton 2005
9 Saudi Arabia 78.17 ton 2005
10 Spain 66.82 ton 2005
11 Venezuela 63.2 ton 2005
12 Finland 59.28 ton 2005
13 Austria 56.64 ton 2005
14 Iran 53.97 ton 2005
15 Czech Republic 52.37 ton 2005
16 South Korea 51.56 ton 2005
17 Lithuania 47.74 ton 2005
18 Hungary 47.29 ton 2005
19 Belarus 45.84 ton 2005
20 Germany 43.66 ton 2005
21 Japan 42.22 ton 2005
22 Croatia 40.75 ton 2005
OPEC countries average (profile) 38.3 ton 2005
23 Greece 36.92 ton 2005
24 Portugal 36.59 ton 2005
25 Russia 34.83 ton 2005
26 United Kingdom 31.75 ton 2005
27 Chile 30.6 ton 2005
28 Libya 30.21 ton 2005
29 Poland 29.84 ton 2005
30 New Zealand 28.3 ton 2005
31 Albania 27.22 ton 2005
32 Turkey 26 ton 2005
33 Netherlands 25 ton 2005
34 Bulgaria 23.39 ton 2005
35 Syria 22.02 ton 2005
36 Australia 21.08 ton 2005
37 Jordan 21.07 ton 2005
38 Trinidad and Tobago 20.82 ton 2005
Emerging markets average (profile) 20.02 ton 2003
39 Israel 19.91 ton 2005
40 Barbados 18.9 ton 1997
41 Iraq 17.93 ton 2005
42 Argentina 17.23 ton 2005
43 South Africa 16.99 ton 2005
44 Thailand 16.67 ton 2005
45 Azerbaijan 15.25 ton 2005
46 Egypt 12.61 ton 2005
47 Cote d'Ivoire 11.5 ton 2005
48 Mexico 11.07 ton 1990
49 Gabon 10.87 ton 2005
50 Ukraine 9.57 ton 2005
51 Slovakia 9.1 ton 2005
52 Ecuador 9.01 ton 1995
53 Cyprus 8.86 ton 2004
54 Colombia 7.68 ton 1994
55 Brazil 7.63 ton 2005
56 Algeria 7.48 ton 2005
57 Romania 7.26 ton 2005
58 Kazakhstan 7.2 ton 2005
59 China 7.08 ton 2005
60 Morocco 6.57 ton 2005
61 Yemen 5.61 ton 2005
62 Peru 4.06 ton 2001
63 Uzbekistan 3.97 ton 2005
64 Nicaragua 3.85 ton 2005
65 Cuba 3.81 ton 2005
66 Panama 3.63 ton 1995
67 El Salvador 3.48 ton 1995
68 Jamaica 3.4 ton 2005
69 India 3.17 ton 2005
70 Costa Rica 3.01 ton 2005
71 Uruguay 3.01 ton 2005
72 Sri Lanka 2.65 ton 2005
73 Indonesia 1.92 ton 2005
74 Pakistan 1.87 ton 2005
75 Norway 1.84 ton 1994
76 Georgia 1.83 ton 2005
77 Denmark 0.928 ton 2003
78 Bangladesh 0.605 ton 1994
79 Zambia 0.436 ton 2005
80 Angola 0.423 ton 2005
81 Kenya 0.419 ton 2005
82 Philippines 0.399 ton 2003
83 Cameroon 0.276 ton 2005
84 Bolivia 0.214 ton 2005
85 Nigeria 0.136 ton 2005
86 Ethiopia 0.0312 ton 1999

Citation

Energy > Bitumen Asphalt > Total > Production per 1000: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Bitumen Asphalt > Total > Production per 1000

Follow us on Facebook to get interesting stats:

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We don't have any banner, Flash, animation, obnoxious sound, or popup ad. We do not implement these annoying types of ads!

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

Please add www.nationmaster.com to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×