×

Energy > Charcoal > Consumption by other consumers: Countries Compared

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 India 1.73 million ton 2005
2 Egypt 1.27 million ton 2005
3 Zambia 816,000 ton 2004
4 Somalia 795,000 ton 2005
5 Madagascar 575,000 ton 2002
6 Peru 449,000 ton 1997
7 Malawi 435,600 ton 2005
8 Cote d'Ivoire 362,000 ton 1998
9 Bangladesh 298,000 ton 2005
10 Togo 274,000 ton 1999
11 Chile 251,000 ton 2005
12 Angola 200,000 ton 2005
13 Paraguay 135,960 ton 2005
14 South Korea 130,000 ton 2005
15 Philippines 119,000 ton 2005
16 Dominican Republic 115,000 ton 1995
17 Vietnam 108,000 ton 1998
18 Brazil 104,000 ton 2005
19 Mozambique 100,000 ton 2002
20 China 96,000 ton 2005
21 Nepal 70,000 ton 2005
22 Botswana 67,000 ton 2005
23 Indonesia 65,000 ton 1998
24 Russia 58,000 ton 2005
25 Yemen 51,000 ton 2005
26 Saudi Arabia 48,000 ton 2005
27 Cuba 47,000 ton 2005
28 Iraq 41,000 ton 2005
29 Portugal 37,000 ton 2005
30 Jordan 35,000 ton 2005
31 Benin 34,000 ton 2005
32 Cambodia 32,670 ton 2005
33 Sri Lanka 30,000 ton 1998
34 Denmark 23,000 ton 2005
35 Central African Republic 21,000 ton 2005
36 Singapore 20,000 ton 2005
37 Burma 19,000 ton 2005
38 Honduras 18,000 ton 1995
39 Lebanon 17,000 ton 2005
40 Cyprus 10,000 ton 2005
=41 Romania 9,000 ton 2005
=41 Zimbabwe 9,000 ton 2005
43 Haiti 8,500 ton 2005
44 Nicaragua 8,000 ton 2005
=45 Guatemala 7,000 ton 2005
=45 Israel 7,000 ton 2005
=45 Hong Kong 7,000 ton 2005
48 Malaysia 6,000 ton 2001
49 French Guiana 5,440 ton 2005
50 United Arab Emirates 5,000 ton 2005
51 Panama 2,007 ton 2004
=52 Macau 2,000 ton 2005
=52 Iran 2,000 ton 2005
54 Finland 1,800 ton 2005
55 Belarus 1,700 ton 2005
56 The Bahamas 1,400 ton 2005
=57 Bahrain 1,000 ton 2005
=57 Syria 1,000 ton 2005
=57 Qatar 1,000 ton 2002
=57 Slovenia 1,000 ton 1999
61 Mauritius 400 ton 2005

Citation

Energy > Charcoal > Consumption by other consumers: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Charcoal > Consumption by other consumers

Follow us on Facebook to get interesting stats:

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We don't have any banner, Flash, animation, obnoxious sound, or popup ad. We do not implement these annoying types of ads!

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

Please add www.nationmaster.com to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×