×

Energy > Coal > Changes in stocks at producers: Countries Compared

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 Taiwan 1.31 million ton 1994
2 United States 1.26 million ton 1992
3 Ukraine 939,000 ton 1992
4 Czechoslovakia 864,000 ton 1991
5 Czech Republic 465,000 ton 1993
6 Spain 221,000 ton 1993
7 New Zealand 76,000 ton 1993
8 Philippines 50,000 ton 1994
9 Bulgaria 12,000 ton 1992
10 Morocco 11,000 ton 1991
11 Botswana -3,000 ton 1991
12 Burma -4,000 ton 1994
13 Croatia -55,000 ton 1993
14 Norway -66,000 ton 1993
=15 Zimbabwe -119,000 ton 1993
=15 Venezuela -119,000 ton 1991
17 Argentina -121,000 ton 1991
18 Hungary -183,000 ton 1993
19 Chile -224,000 ton 1993
20 South Korea -263,000 ton 1998
21 Romania -311,000 ton 1993
22 Canada -359,000 ton 1993
23 Lithuania -360,000 ton 1993
24 Vietnam -378,000 ton 1994
25 Mexico -651,000 ton 1993
26 Belgium -905,000 ton 1993
27 Japan -1,210,000 ton 1990
28 Brazil -1,278,000 ton 2002
29 Germany -1,590,000 ton 1993
30 Colombia -1,800,000 ton 1993
31 United Kingdom -1,866,000 ton 1993
32 India -2,410,000 ton 1994
33 Poland -2,944,000 ton 1993
34 Australia -3,803,000 ton 1993
35 China -15,011,000 ton 1994
36 Russia -17,199,000 ton 1993

Citation

Energy > Coal > Changes in stocks at producers: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Coal > Changes in stocks at producers

Follow us on Facebook to get interesting stats: