×

Energy > Coal > Changes in stocks at producers per 1000: Countries Compared

DEFINITION: . Figures expressed per thousand population for the same year.

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 Czech Republic 45.02 ton 1993
2 New Zealand 21.28 ton 1993
3 Ukraine 18.01 ton 1992
4 Spain 5.64 ton 1993
5 United States 4.91 ton 1992
6 Bulgaria 1.41 ton 1992
7 Philippines 0.735 ton 1994
8 Morocco 0.438 ton 1991
9 Burma -0.0895 ton 1994
10 Botswana -2.106 ton 1991
11 India -2.568 ton 1994
12 Argentina -3.658 ton 1991
13 Vietnam -5.337 ton 1994
14 South Korea -5.682 ton 1998
15 Venezuela -5.886 ton 1991
16 Mexico -7.103 ton 1993
17 Brazil -7.124 ton 2002
18 Japan -9.795 ton 1990
19 Zimbabwe -10.615 ton 1993
20 Croatia -11.853 ton 1993
21 Canada -12.451 ton 1993
22 China -12.595 ton 1994
23 Romania -13.662 ton 1993
24 Norway -15.306 ton 1993
25 Chile -16.048 ton 1993
26 Hungary -17.668 ton 1993
27 Germany -19.592 ton 1993
28 United Kingdom -32.329 ton 1993
29 Colombia -51.049 ton 1993
30 Poland -76.544 ton 1993
31 Belgium -89.742 ton 1993
32 Lithuania -97.757 ton 1993
33 Russia -115.803 ton 1993
34 Australia -215.26 ton 1993

Citation

Energy > Coal > Changes in stocks at producers per 1000: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Coal > Changes in stocks at producers per 1000

Follow us on Facebook to get interesting stats: