×

Energy > Coke Oven Coke > Changes in stocks: Countries Compared

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 Australia 975,000 ton 2005
2 Japan 552,000 ton 2005
3 Poland 490,000 ton 2005
4 Soviet Union 320,000 ton 1990
5 United States 238,000 ton 2005
6 Brazil 193,000 ton 2005
7 Taiwan 176,000 ton 2005
8 Spain 161,000 ton 2005
9 United Kingdom 153,000 ton 2005
10 Netherlands 151,000 ton 2005
11 Chile 83,000 ton 2005
12 Sweden 68,000 ton 2005
=13 Czech Republic 60,000 ton 2005
=13 Romania 60,000 ton 2005
15 Russia 46,000 ton 2005
16 Belgium 37,000 ton 2005
17 Zimbabwe 29,000 ton 2005
=18 Argentina 24,000 ton 2005
=18 Norway 24,000 ton 2005
20 Vietnam 15,000 ton 1992
21 Hungary 14,000 ton 2005
22 Czechoslovakia 12,000 ton 1991
23 Kazakhstan 8,000 ton 2005
24 Denmark 2,000 ton 2005
=25 Portugal 1,000 ton 2005
=25 Latvia 1,000 ton 2005
=25 Belarus 1,000 ton 2005
=25 Estonia 1,000 ton 2003
=25 Croatia 1,000 ton 2001
30 Georgia -1,000 ton 2001
31 Moldova -2,000 ton 2005
32 Lithuania -3,000 ton 2005
33 Slovenia -4,000 ton 2005
34 Greece -8,000 ton 1994
35 Bulgaria -10,000 ton 2005
36 Slovakia -16,000 ton 2005
37 Finland -17,000 ton 2005
38 Colombia -18,000 ton 1997
39 Turkey -22,000 ton 2005
40 Peru -31,000 ton 2005
41 Austria -42,000 ton 2005
42 Ukraine -55,000 ton 2005
43 Germany -94,000 ton 2005
44 Algeria -97,000 ton 2005
45 Canada -122,000 ton 2005
46 Mexico -731,000 ton 2005
47 China -15,515,000 ton 2005

Citation

Energy > Coke Oven Coke > Changes in stocks: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Coke Oven Coke > Changes in stocks

Follow us on Facebook to get interesting stats: