×

Energy > Coke Oven Coke > Changes in stocks per million: Countries Compared

DEFINITION: . Figures expressed per million population for the same year.

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 Australia 47,806.3 ton 2005
2 Poland 12,838.84 ton 2005
3 Netherlands 9,252.53 ton 2005
4 Sweden 7,530.81 ton 2005
5 Czech Republic 5,861.76 ton 2005
6 Norway 5,191.11 ton 2005
7 Chile 5,080.26 ton 2005
8 Japan 4,320.16 ton 2005
9 Spain 3,709.84 ton 2005
10 Belgium 3,531 ton 2005
11 Romania 2,773.36 ton 2005
12 United Kingdom 2,540.5 ton 2005
13 Zimbabwe 2,281.56 ton 2005
14 Hungary 1,387.92 ton 2005
15 Brazil 1,036.84 ton 2005
16 United States 805.37 ton 2005
17 Estonia 738.79 ton 2003
18 Argentina 620.99 ton 2005
19 Kazakhstan 528.16 ton 2005
20 Latvia 434.69 ton 2005
21 Denmark 369.04 ton 2005
22 Russia 321.34 ton 2005
23 Croatia 225.23 ton 2001
24 Vietnam 219.14 ton 1992
25 Belarus 103.49 ton 2005
26 Portugal 94.79 ton 2005
27 Georgia -227.977 ton 2001
28 Turkey -324.757 ton 2005
29 Colombia -474.917 ton 1997
30 Moldova -556.3 ton 2005
31 Greece -758.076 ton 1994
32 Lithuania -878.656 ton 2005
33 Peru -1,118.194 ton 2005
34 Germany -1,139.816 ton 2005
35 Ukraine -1,167.601 ton 2005
36 Bulgaria -1,292.006 ton 2005
37 Slovenia -1,999.526 ton 2005
38 Algeria -2,856.226 ton 2005
39 Slovakia -2,970.113 ton 2005
40 Finland -3,240.505 ton 2005
41 Canada -3,775.687 ton 2005
42 Austria -5,104.627 ton 2005
43 Mexico -6,601.535 ton 2005
44 China -11,900.561 ton 2005

Citation

Energy > Coke Oven Coke > Changes in stocks per million: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Coke Oven Coke > Changes in stocks per million

Follow us on Facebook to get interesting stats: