×

Energy > Coke Oven Coke > Consumption by households and other consumers: Countries Compared

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 China 2.25 million ton 2005
2 Poland 239,000 ton 2005
3 Austria 166,000 ton 2005
4 Bulgaria 120,000 ton 1990
5 Czech Republic 86,000 ton 2005
6 Japan 81,000 ton 2005
7 Turkey 69,000 ton 2005
8 Germany 65,000 ton 2005
9 Peru 43,000 ton 1999
10 United Kingdom 34,000 ton 2005
11 Russia 10,000 ton 2005
12 Belgium 8,000 ton 2005
13 Slovakia 4,000 ton 2005
=14 Hungary 3,000 ton 2005
=14 Nigeria 3,000 ton 2005
=14 Ukraine 3,000 ton 2005
17 Sweden 2,000 ton 1997
=18 Tajikistan 1,000 ton 2005
=18 Norway 1,000 ton 2005
=18 Denmark 1,000 ton 2004
=18 Kenya 1,000 ton 2003
=18 Moldova 1,000 ton 2003
=18 Belarus 1,000 ton 2000
=18 Romania 1,000 ton 1995

Citation

Energy > Coke Oven Coke > Consumption by households and other consumers: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Coke Oven Coke > Consumption by households and other consumers

Follow us on Facebook to get interesting stats: