×

Energy > Coke Oven Coke > Consumption by households and other consumers per 1000: Countries Compared

DEFINITION: . Figures expressed per thousand population for the same year.

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 Austria 20.18 ton 2005
2 Bulgaria 13.76 ton 1990
3 Czech Republic 8.4 ton 2005
4 Poland 6.26 ton 2005
5 China 1.73 ton 2005
6 Peru 1.68 ton 1999
7 Turkey 1.02 ton 2005
8 Germany 0.788 ton 2005
9 Belgium 0.763 ton 2005
10 Slovakia 0.743 ton 2005
11 Japan 0.634 ton 2005
12 United Kingdom 0.565 ton 2005
13 Hungary 0.297 ton 2005
14 Moldova 0.277 ton 2003
15 Sweden 0.226 ton 1997
16 Norway 0.216 ton 2005
17 Denmark 0.185 ton 2004
18 Tajikistan 0.147 ton 2005
19 Belarus 0.1 ton 2000
20 Russia 0.0699 ton 2005
21 Ukraine 0.0637 ton 2005
22 Romania 0.0441 ton 1995
23 Kenya 0.0295 ton 2003
24 Nigeria 0.0215 ton 2005

Citation

Energy > Coke Oven Coke > Consumption by households and other consumers per 1000: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Coke Oven Coke > Consumption by households and other consumers per 1000

Follow us on Facebook to get interesting stats: