×

Energy > Coke Oven Coke > Consumption by other industries and construction per 1000: Countries Compared

DEFINITION: . Figures expressed per thousand population for the same year.

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 Australia 13.53 ton 2005
2 Japan 12.79 ton 2005
3 Poland 11.69 ton 2005
4 Slovenia 11.5 ton 2005
5 Canada 10.12 ton 2005
6 China 9.34 ton 2005
7 Finland 7.62 ton 2005
8 Malaysia 7.43 ton 1997
9 Sweden 7.2 ton 2005
10 Belgium 7.16 ton 2005
11 Slovakia 6.87 ton 2005
12 Bulgaria 6.85 ton 2005
13 Denmark 6.09 ton 2005
14 Russia 5.75 ton 2005
15 Portugal 5.67 ton 2000
16 Germany 5 ton 2005
17 Ukraine 4.8 ton 2005
18 Chile 4.77 ton 2005
19 Belarus 4.76 ton 2005
20 Lithuania 4.69 ton 2005
21 Czech Republic 4.49 ton 2005
22 United States 4.34 ton 1991
23 Croatia 4.28 ton 2005
24 Norway 3.68 ton 2005
25 Turkey 2.92 ton 2005
26 Spain 2.86 ton 2005
27 Tunisia 2.64 ton 2003
28 Hungary 2.48 ton 2005
29 Austria 2.19 ton 2005
30 Brazil 2.03 ton 2005
31 Netherlands 2.02 ton 2005
32 Mexico 1.91 ton 2005
33 Zimbabwe 1.81 ton 2005
34 United Kingdom 1.54 ton 2005
35 Peru 1.49 ton 1997
36 Morocco 1.02 ton 1994
37 Zambia 0.872 ton 2005
38 Estonia 0.736 ton 2002
39 Uruguay 0.601 ton 2005
40 Kyrgyzstan 0.601 ton 2002
41 Panama 0.585 ton 2004
42 Moldova 0.556 ton 2005
43 Romania 0.462 ton 2005
44 Latvia 0.43 ton 2003
45 Greece 0.36 ton 2005
46 Thailand 0.122 ton 2005
47 Sri Lanka 0.0509 ton 2005
48 Colombia 0.0232 ton 2005
49 Burma 0.0221 ton 1995

Citation

Energy > Coke Oven Coke > Consumption by other industries and construction per 1000: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Coke Oven Coke > Consumption by other industries and construction per 1000

Follow us on Facebook to get interesting stats: