×

Energy > Coke Oven Coke > Conversion in blast furnaces: Countries Compared

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 China 175.96 million ton 2005
2 Japan 38.44 million ton 2005
3 Russia 22.37 million ton 2005
4 Ukraine 15.14 million ton 2005
5 United States 13.59 million ton 2005
6 Germany 10.34 million ton 2005
7 South Korea 8.94 million ton 2005
8 United Kingdom 3.85 million ton 2005
9 Taiwan 3.7 million ton 2005
10 Turkey 3.16 million ton 2005
11 Australia 2.65 million ton 2005
12 Canada 2.56 million ton 2005
13 Belgium 2.54 million ton 2005
14 Romania 2.38 million ton 2005
15 Austria 2.27 million ton 2005
16 Czech Republic 2.26 million ton 2005
17 Poland 2.06 million ton 2005
18 Netherlands 1.83 million ton 2005
19 Slovakia 1.77 million ton 2005
20 Kazakhstan 1.54 million ton 2005
21 South Africa 1.52 million ton 2005
22 Yugoslavia 1.5 million ton 1990
23 Sweden 1.22 million ton 2005
24 Finland 1.12 million ton 2005
25 Egypt 1 million ton 2005
26 Spain 991,000 ton 2005
27 Iran 928,000 ton 2005
28 Argentina 899,000 ton 2005
29 Mexico 695,000 ton 2005
30 Bulgaria 677,000 ton 2005
31 Algeria 591,000 ton 2005
32 Hungary 394,000 ton 2005
33 Pakistan 317,000 ton 2005
34 Colombia 312,000 ton 2005
35 Peru 266,000 ton 2005
36 Luxembourg 232,000 ton 1997
37 North Korea 194,000 ton 2005
38 Norway 162,000 ton 2005
39 Zimbabwe 161,000 ton 2005
40 Democratic Republic of the Congo 101,000 ton 2005
41 Philippines 54,000 ton 2005
42 Portugal 39,000 ton 2001
43 Costa Rica 23,000 ton 2005
44 Cuba 11,000 ton 2005
45 Syria 4,000 ton 2005
46 El Salvador 2,000 ton 2005
47 Honduras 1,000 ton 1998

Citation

Energy > Coke Oven Coke > Conversion in blast furnaces: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Coke Oven Coke > Conversion in blast furnaces

Follow us on Facebook to get interesting stats: