×

Energy > Coke Oven Coke > Conversion in blast furnaces per 1000: Countries Compared

DEFINITION: . Figures expressed per thousand population for the same year.

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 Luxembourg 553.11 ton 1997
2 Slovakia 329.5 ton 2005
3 Ukraine 321.51 ton 2005
4 Japan 300.84 ton 2005
5 Austria 275.65 ton 2005
6 Belgium 242.59 ton 2005
7 Czech Republic 220.79 ton 2005
8 Finland 213.3 ton 2005
9 South Korea 185.61 ton 2005
10 Russia 156.28 ton 2005
11 China 134.97 ton 2005
12 Sweden 134.89 ton 2005
13 Australia 129.79 ton 2005
14 Germany 125.32 ton 2005
15 Netherlands 111.89 ton 2005
16 Romania 110.2 ton 2005
17 Kazakhstan 101.6 ton 2005
18 Bulgaria 87.47 ton 2005
19 Canada 79.17 ton 2005
20 United Kingdom 63.89 ton 2005
21 Poland 53.84 ton 2005
22 Turkey 46.66 ton 2005
23 United States 45.98 ton 2005
24 Hungary 39.06 ton 2005
25 Norway 35.04 ton 2005
26 South Africa 32.29 ton 2005
27 Argentina 23.26 ton 2005
28 Spain 22.84 ton 2005
29 Algeria 17.4 ton 2005
30 Egypt 13.95 ton 2005
31 Iran 13.23 ton 2005
32 Zimbabwe 12.67 ton 2005
33 Peru 9.59 ton 2005
34 North Korea 8.15 ton 2005
35 Colombia 7.22 ton 2005
36 Mexico 6.28 ton 2005
37 Costa Rica 5.32 ton 2005
38 Portugal 3.79 ton 2001
39 Pakistan 2.01 ton 2005
40 Democratic Republic of the Congo 1.87 ton 2005
41 Cuba 0.974 ton 2005
42 Philippines 0.629 ton 2005
43 El Salvador 0.329 ton 2005
44 Syria 0.22 ton 2005
45 Honduras 0.167 ton 1998

Citation

Energy > Coke Oven Coke > Conversion in blast furnaces per 1000: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Coke Oven Coke > Conversion in blast furnaces per 1000

Follow us on Facebook to get interesting stats: