×

Energy > Coke Oven Coke > Imports: Countries Compared

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 Germany 3.79 million ton 2005
2 United States 3.2 million ton 2005
3 Japan 2.71 million ton 2005
4 India 2.62 million ton 2005
5 East Germany 2.1 million ton 1990
6 Brazil 1.74 million ton 2005
7 Austria 1.4 million ton 2005
8 Kazakhstan 986,000 ton 2005
9 Ukraine 973,000 ton 2004
10 United Kingdom 921,000 ton 2005
11 Soviet Union 908,000 ton 1991
12 Czech Republic 782,000 ton 2005
13 Romania 676,000 ton 2005
14 Chile 611,000 ton 2005
15 Yugoslavia 600,000 ton 2005
16 Finland 505,000 ton 2005
17 Netherlands 429,000 ton 2005
18 Turkey 414,000 ton 2005
NATO countries average (profile) 394,500 ton 2005
19 Sweden 393,000 ton 2005
20 Mexico 390,000 ton 2005
21 Norway 382,000 ton 2005
European Union average (profile) 350,913.04 ton 1996
22 South Korea 341,000 ton 2005
23 Slovakia 260,000 ton 2005
24 Luxembourg 248,000 ton 1997
25 Peru 231,000 ton 2005
26 North Korea 229,000 ton 2005
27 Hungary 205,000 ton 2005
28 Malaysia 165,000 ton 1997
29 Russia 153,000 ton 2005
30 Belgium 152,000 ton 2005
31 Poland 146,000 ton 2005
32 Spain 136,000 ton 2005
33 Democratic Republic of the Congo 125,000 ton 2005
34 Bulgaria 114,000 ton 2005
35 Venezuela 100,000 ton 1993
36 Canada 88,000 ton 2005
37 Belarus 80,000 ton 2005
38 Indonesia 70,000 ton 2005
39 Thailand 69,000 ton 2005
=40 Algeria 60,000 ton 2005
=40 Philippines 60,000 ton 2005
=42 Slovenia 56,000 ton 2005
=42 Egypt 56,000 ton 2005
44 Denmark 36,000 ton 2005
45 Czechoslovakia 34,000 ton 1991
=46 Iceland 33,000 ton 2005
=46 Hong Kong 33,000 ton 2000
48 Costa Rica 29,000 ton 2005
49 Morocco 27,000 ton 1994
50 Tunisia 26,000 ton 2003
=51 Cuba 23,000 ton 2005
=51 Croatia 23,000 ton 2005
53 Zimbabwe 18,000 ton 1998
=54 Taiwan 17,000 ton 2005
=54 Vietnam 17,000 ton 1995
56 Lithuania 15,000 ton 2005
57 Iran 14,000 ton 1997
58 Georgia 13,000 ton 2005
59 Syria 9,000 ton 2005
60 Latvia 8,000 ton 2005
=61 Portugal 6,000 ton 2005
=61 Moldova 6,000 ton 2003
=61 Ireland 6,000 ton 1995
64 China 5,000 ton 2005
=65 Greece 4,000 ton 2005
=65 Argentina 4,000 ton 2000
=67 Singapore 3,000 ton 2005
=67 Nigeria 3,000 ton 2005
=69 El Salvador 2,000 ton 2005
=69 Uruguay 2,000 ton 2005
=69 Lebanon 2,000 ton 1997
72 Panama 1,933 ton 2004
=73 Sri Lanka 1,000 ton 2005
=73 Israel 1,000 ton 2005
=73 Kyrgyzstan 1,000 ton 2005
=73 Tajikistan 1,000 ton 2005
=73 Mongolia 1,000 ton 2004
=73 Kenya 1,000 ton 2003
=73 Estonia 1,000 ton 2003
=73 Honduras 1,000 ton 1998
=73 Burma 1,000 ton 1995
=73 Albania 1,000 ton 1994
=73 Iraq 1,000 ton 1991

Citation

Energy > Coke Oven Coke > Imports: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Coke Oven Coke > Imports

Follow us on Facebook to get interesting stats:

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We don't have any banner, Flash, animation, obnoxious sound, or popup ad. We do not implement these annoying types of ads!

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

Please add www.nationmaster.com to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×