×

Energy > Coke Oven Coke > Imports per 1000: Countries Compared

DEFINITION: . Figures expressed per thousand population for the same year.

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 Luxembourg 591.25 ton 1997
2 Austria 170.4 ton 2005
3 Iceland 111.21 ton 2005
4 Finland 96.26 ton 2005
5 Norway 82.63 ton 2005
6 Czech Republic 76.4 ton 2005
European Union average (profile) 67.05 ton 1996
7 Kazakhstan 65.1 ton 2005
8 Slovakia 48.26 ton 2005
9 Germany 45.99 ton 2005
10 Sweden 43.52 ton 2005
11 Chile 37.4 ton 2005
12 Romania 31.25 ton 2005
13 Slovenia 27.99 ton 2005
14 Netherlands 26.29 ton 2005
NATO countries average (profile) 25.06 ton 2005
15 Japan 21.2 ton 2005
16 Ukraine 20.51 ton 2004
17 Hungary 20.32 ton 2005
18 United Kingdom 15.29 ton 2005
19 Bulgaria 14.73 ton 2005
20 Belgium 14.51 ton 2005
21 United States 10.84 ton 2005
22 North Korea 9.62 ton 2005
23 Brazil 9.36 ton 2005
24 Peru 8.33 ton 2005
25 Belarus 8.28 ton 2005
26 Malaysia 7.57 ton 1997
27 South Korea 7.08 ton 2005
28 Costa Rica 6.71 ton 2005
29 Denmark 6.64 ton 2005
30 Turkey 6.11 ton 2005
31 Croatia 5.18 ton 2005
32 Hong Kong 4.95 ton 2000
33 Venezuela 4.73 ton 1993
34 Lithuania 4.39 ton 2005
35 Poland 3.83 ton 2005
36 Mexico 3.52 ton 2005
37 Latvia 3.48 ton 2005
38 Spain 3.13 ton 2005
39 Georgia 2.98 ton 2005
40 Canada 2.72 ton 2005
41 Tunisia 2.64 ton 2003
42 India 2.32 ton 2005
43 Democratic Republic of the Congo 2.31 ton 2005
44 Cuba 2.04 ton 2005
45 Algeria 1.77 ton 2005
46 Ireland 1.66 ton 1995
47 Moldova 1.66 ton 2003
48 Zimbabwe 1.47 ton 1998
49 Russia 1.07 ton 2005
50 Thailand 1.05 ton 2005
51 Morocco 1.02 ton 1994
52 Egypt 0.78 ton 2005
53 Estonia 0.739 ton 2003
54 Singapore 0.703 ton 2005
55 Philippines 0.699 ton 2005
56 Lebanon 0.647 ton 1997
57 Uruguay 0.601 ton 2005
58 Panama 0.585 ton 2004
59 Portugal 0.569 ton 2005
60 Syria 0.495 ton 2005
61 Mongolia 0.401 ton 2004
62 Greece 0.36 ton 2005
63 El Salvador 0.329 ton 2005
64 Indonesia 0.312 ton 2005
65 Albania 0.295 ton 1994
66 Vietnam 0.236 ton 1995
67 Iran 0.224 ton 1997
68 Kyrgyzstan 0.194 ton 2005
69 Honduras 0.167 ton 1998
70 Tajikistan 0.147 ton 2005
71 Israel 0.144 ton 2005
72 Argentina 0.108 ton 2000
73 Iraq 0.0555 ton 1991
74 Sri Lanka 0.0509 ton 2005
75 Kenya 0.0295 ton 2003
76 Burma 0.0221 ton 1995
77 Nigeria 0.0215 ton 2005
78 China 0.00384 ton 2005

Citation

Energy > Coke Oven Coke > Imports per 1000: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Coke Oven Coke > Imports per 1000

Follow us on Facebook to get interesting stats:

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We don't have any banner, Flash, animation, obnoxious sound, or popup ad. We do not implement these annoying types of ads!

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

Please add www.nationmaster.com to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×