×

Energy > Gas-diesel oils > Bunkers: Countries Compared

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 United States 6.74 million ton 2005
2 Saudi Arabia 6.19 million ton 1990
3 Netherlands 1.93 million ton 2005
4 Hong Kong 1.58 million ton 2005
5 Singapore 1.55 million ton 2005
6 South Korea 1.07 million ton 2005
7 Spain 980,000 ton 2005
8 United Kingdom 888,000 ton 2005
9 Mexico 760,000 ton 2005
10 Brazil 639,000 ton 2005
11 Turkey 538,000 ton 2005
12 Belgium 518,000 ton 2005
13 Nigeria 469,000 ton 2005
14 Germany 434,000 ton 2005
15 Norway 404,000 ton 2005
16 Colombia 390,470 ton 2005
17 Greece 384,000 ton 2005
18 Denmark 326,000 ton 2005
19 Indonesia 294,000 ton 2005
20 South Africa 273,000 ton 2005
21 Taiwan 258,000 ton 2005
22 Angola 240,000 ton 1992
23 Netherlands Antilles 233,000 ton 2005
24 Peru 225,000 ton 2005
25 Egypt 198,000 ton 2005
26 Japan 184,000 ton 2005
27 Argentina 164,000 ton 2005
28 China 155,000 ton 2005
29 Sweden 150,000 ton 2005
30 Gibraltar 139,000 ton 2005
31 Portugal 136,000 ton 2005
32 Mauritius 135,000 ton 2005
33 Kuwait 132,000 ton 2005
34 Uruguay 131,000 ton 2005
35 Guatemala 120,000 ton 2005
36 Poland 116,000 ton 2005
37 Senegal 113,000 ton 2005
38 Bulgaria 110,000 ton 2005
39 United Arab Emirates 103,000 ton 2005
40 Trinidad and Tobago 92,000 ton 2005
=41 Latvia 90,000 ton 2005
=41 Iran 90,000 ton 1997
=43 Seychelles 80,000 ton 2005
=43 Ireland 80,000 ton 2005
45 Canada 77,000 ton 2005
46 Sierra Leone 71,000 ton 2005
47 Fiji 70,000 ton 2005
48 Cyprus 67,000 ton 2005
49 Algeria 66,000 ton 2005
50 Yemen 64,000 ton 2005
51 Iceland 62,000 ton 2005
=52 Mozambique 60,000 ton 2005
=52 Israel 60,000 ton 2005
54 Venezuela 59,000 ton 2005
55 Australia 51,000 ton 2005
56 Finland 49,000 ton 2005
57 The Bahamas 47,000 ton 2005
=58 Gabon 45,000 ton 2005
=58 Estonia 45,000 ton 2005
60 Sri Lanka 44,000 ton 2005
61 French Polynesia 43,000 ton 2005
62 Malaysia 36,430 ton 2005
63 Jordan 35,000 ton 2005
64 Djibouti 31,000 ton 2005
65 Martinique 28,000 ton 2005
66 Ecuador 25,000 ton 2000
67 New Zealand 23,000 ton 2005
68 Philippines 21,000 ton 2005
69 Malta 20,000 ton 2000
=70 Kenya 18,000 ton 2005
=70 Lithuania 18,000 ton 2005
=72 Jamaica 16,000 ton 2005
=72 Pakistan 16,000 ton 2005
=74 Cuba 15,000 ton 2005
=74 Cote d'Ivoire 15,000 ton 2004
=76 Morocco 13,000 ton 2005
=76 Belize 13,000 ton 2005
78 Somalia 11,000 ton 2005
=79 Reunion 10,000 ton 2005
=79 Cape Verde 10,000 ton 2005
=79 Cameroon 10,000 ton 2005
=82 Croatia 9,000 ton 2005
=82 Bangladesh 9,000 ton 1997
=82 Ethiopia 9,000 ton 1997
=85 India 8,000 ton 2005
=85 Sudan 8,000 ton 2005
87 Saint Pierre and Miquelon 6,000 ton 2005
88 Mauritania 5,000 ton 2005
=89 Madagascar 4,000 ton 2005
=89 New Caledonia 4,000 ton 1999
=91 Burma 3,000 ton 2005
=91 Togo 3,000 ton 2005
=91 Papua New Guinea 3,000 ton 2005
94 Liberia 2,000 ton 2005
=95 Montserrat 1,000 ton 2005
=95 Tanzania 1,000 ton 2005
=95 Oman 1,000 ton 2004
=95 Tunisia 1,000 ton 1995

Citation

Energy > Gas-diesel oils > Bunkers: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Gas-diesel oils > Bunkers

Follow us on Facebook to get interesting stats:

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We don't have any banner, Flash, animation, obnoxious sound, or popup ad. We do not implement these annoying types of ads!

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

Please add www.nationmaster.com to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×