×

Energy > Gas-diesel oils > Bunkers per 1000: Countries Compared

DEFINITION: . Figures expressed per thousand population for the same year.

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 Seychelles 965.02 ton 2005
2 Saudi Arabia 382.14 ton 1990
3 Singapore 362.42 ton 2005
4 Hong Kong 231.61 ton 2005
5 Iceland 208.94 ton 2005
6 French Polynesia 168.7 ton 2005
7 The Bahamas 142.82 ton 2005
8 Netherlands 118.51 ton 2005
9 Mauritius 108.59 ton 2005
10 Norway 87.38 ton 2005
11 Fiji 85.11 ton 2005
12 Trinidad and Tobago 70.94 ton 2005
13 Cyprus 64.89 ton 2005
14 Denmark 60.15 ton 2005
15 Kuwait 57.48 ton 2005
16 Malta 52.44 ton 2000
17 Belgium 49.43 ton 2005
18 Belize 47.81 ton 2005
19 Djibouti 39.92 ton 2005
20 Uruguay 39.4 ton 2005
21 Latvia 39.12 ton 2005
22 Greece 34.58 ton 2005
23 Estonia 33.43 ton 2005
24 Gabon 32.62 ton 2005
25 United Arab Emirates 24.83 ton 2005
26 United States 22.79 ton 2005
27 Spain 22.58 ton 2005
28 South Korea 22.21 ton 2005
29 Angola 21.81 ton 1992
30 Cape Verde 20.89 ton 2005
31 Ireland 19.23 ton 2005
32 New Caledonia 19.12 ton 1999
33 Sweden 16.61 ton 2005
34 United Kingdom 14.74 ton 2005
35 Bulgaria 14.21 ton 2005
36 Sierra Leone 13.87 ton 2005
37 Portugal 12.89 ton 2005
38 Senegal 10.03 ton 2005
39 Guatemala 9.46 ton 2005
40 Finland 9.34 ton 2005
41 Colombia 9.04 ton 2005
42 Israel 8.66 ton 2005
43 Peru 8.12 ton 2005
44 Turkey 7.94 ton 2005
45 Mexico 6.86 ton 2005
46 Jordan 6.47 ton 2005
47 Jamaica 6.04 ton 2005
48 South Africa 5.78 ton 2005
49 New Zealand 5.56 ton 2005
50 Lithuania 5.27 ton 2005
51 Germany 5.26 ton 2005
52 Argentina 4.24 ton 2005
53 Brazil 3.43 ton 2005
54 Nigeria 3.36 ton 2005
55 Yemen 3.18 ton 2005
56 Poland 3.04 ton 2005
57 Mozambique 2.86 ton 2005
58 Egypt 2.76 ton 2005
59 Australia 2.5 ton 2005
60 Canada 2.38 ton 2005
61 Sri Lanka 2.24 ton 2005
62 Venezuela 2.21 ton 2005
63 Croatia 2.03 ton 2005
64 Ecuador 1.99 ton 2000
65 Algeria 1.94 ton 2005
66 Mauritania 1.59 ton 2005
67 Japan 1.44 ton 2005
68 Iran 1.44 ton 1997
69 Malaysia 1.41 ton 2005
70 Cuba 1.33 ton 2005
71 Indonesia 1.31 ton 2005
72 Somalia 1.3 ton 2005
73 Cote d'Ivoire 0.875 ton 2004
74 Liberia 0.612 ton 2005
75 Cameroon 0.551 ton 2005
76 Togo 0.541 ton 2005
77 Kenya 0.503 ton 2005
78 Papua New Guinea 0.492 ton 2005
79 Morocco 0.432 ton 2005
80 Oman 0.406 ton 2004
81 Sudan 0.253 ton 2005
82 Philippines 0.245 ton 2005
83 Madagascar 0.219 ton 2005
84 Ethiopia 0.149 ton 1997
85 China 0.119 ton 2005
86 Tunisia 0.112 ton 1995
87 Pakistan 0.101 ton 2005
88 Bangladesh 0.072 ton 1997
89 Burma 0.0598 ton 2005
90 Tanzania 0.0258 ton 2005
91 India 0.0071 ton 2005

Citation

Energy > Gas-diesel oils > Bunkers per 1000: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Gas-diesel oils > Bunkers per 1000

Follow us on Facebook to get interesting stats:

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We don't have any banner, Flash, animation, obnoxious sound, or popup ad. We do not implement these annoying types of ads!

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

Please add www.nationmaster.com to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×