×

Energy > Gas-diesel oils > Consumption by chemical industry per 1000: Countries Compared

DEFINITION: . Figures expressed per thousand population for the same year.

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 Czech Republic 28.75 ton 1998
2 United States 15.25 ton 2005
3 Ireland 3.61 ton 2005
4 Spain 3.27 ton 2005
5 Turkey 3.17 ton 2005
6 Thailand 2.76 ton 2005
7 South Korea 2.72 ton 2005
8 Sweden 2.66 ton 2005
9 Indonesia 2.51 ton 2005
10 Belgium 2.39 ton 2005
11 Poland 2.31 ton 2005
12 Portugal 2.18 ton 2005
13 Luxembourg 2.15 ton 2005
14 Austria 2.07 ton 2005
15 Norway 1.95 ton 2005
16 United Kingdom 1.81 ton 2005
17 Denmark 1.66 ton 2005
18 Slovenia 1.5 ton 2005
19 Japan 1.34 ton 2005
20 Australia 1.27 ton 2005
21 China 1.12 ton 2005
22 Colombia 1.01 ton 2005
23 Mexico 0.993 ton 2005
24 Costa Rica 0.926 ton 2005
25 Greece 0.901 ton 2005
26 Belarus 0.828 ton 2005
27 Estonia 0.739 ton 2003
28 Algeria 0.736 ton 2005
29 Brazil 0.731 ton 2005
30 Philippines 0.641 ton 2005
31 Ukraine 0.616 ton 2005
32 Latvia 0.397 ton 1994
33 Bulgaria 0.388 ton 2005
34 Canada 0.386 ton 2001
35 Finland 0.381 ton 2005
36 Russia 0.314 ton 2005
37 Albania 0.313 ton 2005
38 Lithuania 0.287 ton 2001
39 Croatia 0.225 ton 2005
40 India 0.148 ton 2005
41 Romania 0.139 ton 2005
42 Kazakhstan 0.132 ton 2005
43 Netherlands 0.123 ton 2005
44 Chile 0.122 ton 2005
45 Hungary 0.0991 ton 2005
46 Germany 0.0242 ton 2002

Citation

Energy > Gas-diesel oils > Consumption by chemical industry per 1000: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Gas-diesel oils > Consumption by chemical industry per 1000

Follow us on Facebook to get interesting stats: